Bakgrunn

Offisielle regler for gjennomføringen av approberte WA 1500 Precision Pistol Competition stevner i regi av Norges Skytterforbund (NSF).

Disse reglene etablere enhetlige standarder for WA 1500 PPC konkurranser. De erstatter alle tidligere utgaver.
Stevnearrangør kan ikke endre disse reglene unntatt på grunn av forskrifter ved nasjonale våpenlover. Hvis sponsorene krever tilleggsregler for spesielle forhold, må tilleggene være fullt angitt i programmet for konkurransen bekymret.

Disse reglene sørge for effektiv og ryddig drift av en turnering. Men `s ikke alle. Mange lokale utvalg
regelverk eksisterer for en grunn alene - sikkerheten. Andre tjene et dobbelt formål, glatt spekter drift og sikkerheten.

Det er den enkelte deltaker og stevnefunksjonær (Range Offiser - RO) å være kjent med reglene for sikkerhet og gjennomføring av stevnet og den enkelte match.

Anbefalinger for regelendringer skal sendes til NSF ved Fagkomite pistol innen 1. februar hvert år. Fagkomite pistol skal vurdere anbefalinger for regelendringer og sende inn et forslag til WA 1500 Executive Committee innen 1. april hvert årBeslutningen om regelendringer vil bli behandlet av WA1500 på årsmøtet som blir holdt medio august hvert år. Eventuelle regelendringer vil bli gjeldende fra og med 1. januar påfølgende år.

 

 

1       TYPE KONKURRANSE

1.  1.1        WA1500 Konkurranse

Konkurransen må godkjennes på forhånd av WA1500 eller en WA1500 tilsluttet organisasjonen. Konkurransen, skyteprogram, prosedyrer, banefasiliteter og funksjonærer må følge de standarder bestemt av WA1500 eller en WA1500 tilknyttet organisasjonen.

I Norge er tilsluttet organisasjon Norges skytterforbund (NSF) v/Fagkomite pistol.

2. 1.2        Sanksjonert turnering

En serie av matcher som er omfattet av et offisielt program. Slike matcher kan være alle individuelle matcher, alle lag matcher, eller en kombinasjon av begge deler, som må bli sponset og sanksjonert av en WA1500 tilsluttet organisasjonen. De kan være hele skutte matcher eller en kombinasjon av skutte matcher og sammenslåing av del-matcher. En turnering kan gjennomføres på én dag, eller påfølgende dager, eller tillate dager for ulike deler av turneringen, som for eksempel turneringer som blir gjennomført over mer enn én helg.

3. 1.3        Approbering

Før publisering eller på annen måte offentliggjøring av turnering og/eller konkurranseprogrammet, skal arrangørorganisasjonen (forbund, krets eller forening/klubb)

a)      for hver type av konkurranser nevnt i regel 1.7 (a) og (b) skal ha blitt enige om å overholde gjeldende regelverk for slik konkurranse, og skal ha fått godkjenning fra WA1500.

b)      for hver type av konkurranser nevnt i regel 1.7 (c), (d) eller (e) skal ha blitt enige om å overholde gjeldende regelverk for slike konkurranse, og skal ha fått godkjenning fra Norges skytterforbund v/Fagkomite pistol.

1.4        Regler

Den lokale arrangøren av alle typer av konkurranser må akseptere og gjennomføre approberte stevner i henhold til WA1500 Rules, med de unntak WA1500 og NSF har vedtatt skal gjelde for denne typen av konkurranse.

1.5        Generelle Forskrift

Den lokale arrangøren av alle typer av konkurranser må akseptere å overholde Generelle forskrifter utgitt av WA1500 for vedkommende konkurranse.

1.6        Avslag eller tilbaketrekking av WA1500 godkjenning

 

WA1500 eller NSF kan nekte å godkjenne eller kan trekke tilbake sin godkjenning av en konkurranse som ikke kan, eller ikke har vært i samsvar med kravene til den konkurransen.

 

1.7        Typer av mesterskap og stevner

 

De typer av mesterskap og stevner som er oppført nedenfor, er de som er godkjent av WA1500 i sitt konkurranseprogram.

 

 

 

a)      Verdensmesterskap (VM)

 

Arrangert av WA1500 og organisert av WA 1500 eller en lokal organisasjonen. Disse mesterskapene skal registreres.

 

b)      Kontinentale mesterskap

 

Arrangert av WA1500 og en lokal organisasjonen. Disse mesterskap skal registrert.

 

c)      Regionale mesterskap

 

Årlige mesterskap arrangert av medlemslandene tilknyttet WA1500. Disse mesterskapene skal være registrert.

 

d)     Registrerte Turneringer

 

Kan godkjennes av WA1500 medlemsland etter at søknaden er registrert av den lokale WA 1500 tilknyttede medlemsorganisasjon (krets eller forening) som skal være arrangør. Disse turneringene skal registreres.  

 

e)      Klubbstevner og lokale stevner (Postal Matches)

 

Kan bli godkjent som approberte stevner av en skytterkrets eller NSF som er tilsluttet WA 1500. Disse stevnene vil ikke bli registrert.

 

 

 

1.8        Typer av matcher

 

a)      Match Precision Pistol Competition

 

Enhver match skutt med revolver eller halvautomatiske pistoler som definert i regel 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 eller 3.9 som er bestemt i konkurranseprogrammet. En match kan bestå av ett eller flere etapper (stager).

 

b)      Etappe (Stage)

 

En del av en match som består av en eller flere serier.

 

c)      Klassedelt match

 

En match hvor det er premiering til vinnerne og de tre (3) beste skytterne i de spesifiserte klasser som High Master, Master, Expert, Sharpshooter, Marksman. Klassifisering av skyttere gjøres in henhold til WA1500 Classification systemet (se punkt 20), eller på annen måte. Programmet (innbydelsen) for klassedelt matcher skal angi hvilken grupper og klasser det skal være premiering i.

 

d)     Invitert match

 

En match hvor deltakelse er begrenset til de som har blitt invitert til å delta.

 

e)      Gruppeinndelt individuell match (forhåndspåmelding)

 

En match hvor den enkelte skytter er tildelt et bestemt lag/tidspunkt og en bestemt standplass av sekretariatet/arrangøren. Unnlatelse av å ikke møte til riktig tidspunkt eller standplass, mister skytteren retten til skyte. Alle påmeldinger skal gjøres før matchen starter, hvis annet ikke er angitt i innbydelsen/stevneprogrammet.  

 

f)       Åpen individuell match (påmelding ved oppmøte)

 

En match hvor skytter ikke er tildelt et bestemt lag eller standplass av sekretariatet/arrangøren. Skytteren melder seg på hos sekretariatet innenfor de frister som er angitt i programmet, og får tildelt et lag og en standplass.  

 

g)      Flerstarts-match (Re-Entry Match)

 

En match hvor deltagerne får skyte mer enn ett resultat for poengberegning og der ett eller flere av de høyeste poengsummene brukes for å avgjøre innbyrdes rangering. Antall resultat og antall høyeste poengsum som brukes for å avgjøre innbyrdes rangering, skal spesifiseres i innbydelsen/stevneprogrammet. Resultat som skytes i disse matchene skal ikke brukes som klassifisering.

 

h)     Gruppeinndelt lagmatch

 

En match hvor lagene er tildelt en bestemt starttid. Lagene kan tildeles én eller flere bestemme standplasser. Alle påmeldinger skal gjøres før matchen starter. Hele laget må være påmeldt og skyte som en enhet.  

 

i)       Åpen lagmatch

 

En match hvor lagene kan gjøre påmelding på banen til enhver tid innenfor de rammer som er angitt i innbydelsen/stevneprogrammet, standplass blir tildelt av standplassleder. Hele laget må påmeldes og skyte som en enhet, med mindre programmet bestemmer noe annet.

 

j)        Sammenlagt match

 

En summasjon av resultatet fra to eller flere matcher. Dette kan være en summasjon av etappe, serier, individuell match, lag match, eller en kombinasjon, forutsatt at stevneinnbydelse/stevneprogrammet klart oppgir hvilke matcher (etapper og serier) som inngår i summeringen. Påmelding må gjøres for alle summerings-matcher før skytteren har startet i en av matchene som inngår i summerings-matchen.

 

 

 

1.9        Mediekontakter

 

Alle arrangører oppfordres til å legge til rette for media og dere behov for å kunne oppnå maksimal publisitet av konkurransen. Mediarepresentanter fra presse og internett skal gis størst mulig oppmerksomhet og samarbeid i sin dekning av gjennomføring av konkurransen.

 

 

2       VILKÅR FOR DELTAGELSE

 

 

 

Stevneprogrammet skal angi vilkårene for å kunne delta i en match for den enkelte deltaker og lagskyting. Alle begrensinger i retten til å kunne delta skal oppgis i stevneprogrammet. Det er intensjonen og ånden i disse reglene for både individuelle og lag at alle deltakere skal ha like vilkår. Personer med en tvilsom kategori eller klassifisering eller lag med en tvilsom lagsammensetting skal søke om annerkjennelse hos WA1500.

 

 

 

INDIVIDER

 

4. 2.1        Medlemmer av WA1500 tilsluttede organisasjoner

 

Enhver person som er medlem i en nasjonal skytterorganisasjon.

 

2.2        Tilhørighetsbevis

 

Det er deltakerens ansvar å ha kunne bevise sin nåværende klassifiseringen ved deltakelse i PPC-konkurranser. Deltakeren må være medlem (betalt medlemskap) i sin respektive nasjonale skytterforbund (NSF) eller foreninger for å kunne starte i WA1500 registrerte konkurranser.

 

2.3         Gjesteskyttere

 

Den lokale arrangøren kan tillate gjestedeltakere å delta i en match eller konkurranse. Arrangøren er ansvarlig for at alle vilkår for et individuelt medlem er i orden.

 

 

 

LAG

 

2.4         Lag representasjon

 

Ingen deltaker kan skyte for mer enn ett lag i samme konkurranse.

 

2.5          Lag

 

a)      Medlemmer av laget må være fra samme forening (klubb). Når et landslag deltar i en konkurranse i utlandet, må lagene tas ut fra landslaget.

 

b)      Starter kan aksepteres av blandede lag dersom stevneprogrammet tillater dette. Blandete lag kan ikke sette internasjonale eller nasjonale rekorder.  

 

c)      Medlemmer av lag må representere det enkelte land hvis det fremgår i landskamper.

 

d)     Lag kan bestå av deltakere med en blanding av klassifisering.

 

 

 

3              UTSTYR OG AMMUNISJON

 

 

 

3.1        Revolver 1500

 

En revolver kamret til å skyte senter-tenning patroner i kaliber .32 til og med .45.  

 

a)       Løp

 

Løpslengden kan ikke være lenger enn 6 inches (153 mm).

 

b)      Sikter

 

Siktene kan være faste eller justerbare, kornet/forsiktet kan ikke gå utenfor munningen, sikteradius kan ikke være mer enn 8,5 inches (216 mm). Overdekte (hooded, hullkorn, kornbeskyttelsering etc.) sikter eller optiske (kikkert, rødpunkt, etc.) er ikke tillatt. Siktebeskyttelse får ikke strekke seg bakover mer enn 2 inches (51 mm).

 

c)       Avtrekker

 

Om revolveren har single-action funksjon skal den med spent hane kunne løfte minimum 1135 gram (2.5 lbs). Avtrekkstopper er tillatt.

 

 

 

Spesifikt er ikke tillatt med rekylreduserende systemer som f.eks. munningsbrems, porting etc.
Alle revolvere skal skytes double action med unntak for stager/serier på 50 yard/meter, hvor singel action er tillatt.

 

3.2        Pistol 1500

 

En halvautomatisk pistol kamret for senter-tenning patroner i kaliber .35-45ACP, inkludert 9mm .40 kaliber.

 

a)      Løp

 

Løpslengden skal ikke overstige 6 inches (153 mm).

 

b)      Sikter

 

Siktene kan være faste eller justerbare, kornet/forsiktet kan ikke gå utenfor munningen, sikteradius kan ikke være mer enn 8,5 inches (216 mm). Overdekte (hooded, hullkorn, kornbeskyttelsering etc.) sikter eller optiske (kikkert, rødpunkt, etc.) er ikke tillatt. Siktebeskyttelse får ikke strekke seg bakover mer enn 2 inches (51 mm).

 

c)      Avtrekker

 

Det er tillatt med singel- og/eller double-action avtrekk.

 

Om pistolen har singel-action funksjon, skal avtrekkeren kunne løfte minimum 1360 gram (3 lbs) med spent hane. For pistoler med bare double-action funksjon, skal avtrekk/oppspennet kunne løfte minimum 1360 gram (3 lbs). Avtrekkstopper er tillatt.

 


Spesifikt er ikke tillatt med rekylreduserende systemer som f.eks. munningsbrems, porting etc.

 

 

 

 

 

3.3        Open Match

 

En revolver kamret til å skyte senter-tenning patroner i kaliber .32 til og med .45, eller en halvautomatisk pistol kamret for senter-tenning patroner i kaliber .35-45ACP, inkludert 9mm .40 kaliber.

 

a)      Løp

 

Ingen restriksjoner.

 

b)      Sikter

 

Ingen restriksjoner enn de nasjonale våpenlover. Optisk eller elektronisk, faste eller justerbare. Frontsiktet (kornet) kan ikke være foran munningen.

 

c)      Avtrekker

 

Det er tillatt med singel- og/eller double-action avtrekk. Avtrekkstopper er tillatt.
Om revolveren har single action funksjon skal den med spent hane kunne løfte minimum 1135 gram (2.5 lbs). Om pistolen har singel-action funksjon, skal avtrekkeren kunne løfte minimum 1360 gram (3 lbs) med spent hane. For pistoler med bare double-action funksjon, skal avtrekk/oppspennet kunne løfte minimum 1360 gram (3 lbs). Avtrekkstopper er tillatt.

 

Rekylreduserende systemer som f.eks. munningsbrems, porting etc. er tillatt. 
Alle revolvere skal skyte double action med unntak for stager/serier på 50 yard/meter, hvor singel action er tillatt.

 

 

 

3.4        Standard Revolver 6 tom («Distinguished Revolver»)

 

En revolver som er i stand til å skyte standard 158 grain, .38 Special ladninger.
Alle revolvere skal skytes double action med unntak for stager/serier på 50 yard/meter, hvor singel action er tillatt.

 


Det skal være en fabrikkprodusert revolver uten eksterne og indre modifikasjoner. Det er ikke tillatt med spesialbygde (custom) revolvere.
Det er ikke tillatt å gjøre eksterne eller indre modifikasjoner av revolveren utover det som levert og solgt av fabrikken opprinnelig.

 

Bortsett fra det som er fastsatt nedenfor kan ingen deler fjernes fra revolver, hverken eksternt eller internt, heller ikke kan deler monteres på.

 

a)      Løp

 

Løpslengden skal ikke overstige 6 inches (153 mm).

 

b)      Siktemidler

 

Baksiktemidler kan være faste eller justerbare fra hvilken som helst leverandør. Det er ikke tillatt med fler-posisjons baksikte eller sikteskinne. Det er ikke tillatt med justerbart korn. Kornet kan ha en maksimum høyde av 10 mm.

 

c)      Avtrekker

 

Revolver skal ha singel- og dobbel-action funksjon. Singel-action funksjon med spent hane skal kunne løfte minimum 1130 gram (2.5 lbs).  Det kan benyttes enhver avtrekker solgt av den opprinnelige produsenten av revolver, uten modifikasjoner.
Honing av de indre glideflater og låsehakket på sear er tillatt for å skape et glattere/mykere oppspenn og mer distinkt («crisp») avtrekk, eller for å oppnå minimums avtrekks vekt.

 

d)     Grep

 

Grepet kan være modifisert eller endret på grunn av størrelsen av en skytters hånd eller for å lette omladning. Grep eller grepsplater med ekstra vekt er ikke tillatt. 
Størrelse på grep kan ikke overstige følgende mål: basen 45 x 60 mm, høyde 120 mm.

 

e)      Konet («chamfered») innganger på sylinder er tillatt.

 

f)       Ettermontert tønnelås («crane-lock») er tillatt.

 

 

 

Følgende er ikke tillatt: triggersko; kompensator; annen ekstern triggerstopp enhet; Bruke av en hvilken som helst fyllstoff for å gjøre avtrekkerens framside glattere, filing eller på annen måte fjerning av kanter på avtrekkeren; filing eller ellers redusere trigger bredde eller lengde, tape på grepet, tommelstøtte eller grep som har utvidet base som fungerer som håndstøtte. Noen form for substans (bortsett fra svette preventer) som resulterer i en klebrig overflate på grepet eller på hånden.

 

Spesifikt er det ikke tillatt med noen form av rekylreduserende systemer basert på kompensator, pipeventilering, porting etc.

 

 

 

3.5        Standard pistol («Distinguished Pistol»)

 

Fabrikkproduserte (katalogvare) sentertenning halvautomatisk pistol i kaliber .35 til og med .45 ACP  (inkludert 9mm, 40 S&W og 10 mm Auto).

 

Alle tilleggsdeler eller komponenter som er tilvirket for å kopiere våpentilvirkerens original i material og dimensjon er tillatt.

 

Ingen eksterne modifikasjoner er tillatt.

 

a)     Løp

 

Løpslenden får ikke overstige 5" (127mm). Nytt løp får ikke være lengere enn originalløpet.

 

b)      Sikter

 

Åpne sikter fra hvilken som helst leverandør er tillatt. Baksiktet kan være fast eller justerbart, Framsiktet skal være fast og kan ikke gå utenfor sleiden. Sikteradiusen skal ikke overstige 7,5" (191 mm).

 

c)      Avtrekker

 

Avtrekket må holde 1360 gram på single-action funksjonen med spent hane, eller for pistoler med kun double-action funksjon.

 

d)     Grep

 

Grepet og/eller grepsplater får modifiseres eller byttes avhengig av skyterens hånd, fingergrep eller slip-on grep er tillatt. Grep med tommelhylle eller med utsvingtbunn er ikke tillatt, likeledes er teip eller lignende klebrig ytre (bortsett fra svette preventer) som gjør grepet eller hånden mindre glatt.

 

 

 

Spesifikt er det ikke tillatt med full lengde Bo-Mar type sikteskinne, avtrekkssko og alle typer av rekylreduserende systemer som f.eks. munningsbrems, porting, grep eller grepsplater med ekstra vekt etc.

 

 

 

3.6        Standard Revolver 4 "

 

En revolver som er i stand til å skyte standard 158 grain, .38 Special ladninger.

 

Det skal være en fabrikkprodusert revolver (ikke tillatt med spesialbygde «custom» revolvere) uten eksterne og indre modifikasjoner, foruten grepet som får modifiseres eller byttes for å passe skytterens hånd eller for å gjøre omladinger lettere.

 

a)      Løp

 

Løpslengde skal ikke overstige 4 inches (102 mm).

 

b)      Sikter

 

Baksiktet kan være fast eller justerbart. Justerbart korn er ikke tillatt. Frontsiktet kan være av rett eller skrå modell, slik det er levert av våpenprodusenten.

 

c)      Avtrekker

 

Revolver skal ha singel- og dobbel-action funksjon. Singel-action funksjon med spent hane skal kunne løfte minimum 1130 gram (2.5 lbs).  Det kan benyttes enhver avtrekker solgt av den opprinnelige produsenten av revolver, uten modifikasjoner.

 

Honing av de indre glideflater og låsehakket på sear er tillatt for å skape et glattere/mykere oppspenn og mer distinkt («crisp») avtrekk, eller for å oppnå minimums avtrekks vekt.

 

d)     Grep

 

Grepet kan være modifisert eller endret på grunn av størrelsen av en skytters hånd eller for å lette omladning. Grep eller grepsplater med ekstra vekt er ikke tillatt.

 

Størrelse på grep kan ikke overstige følgende mål: basen 45 x 60 mm, høyde 120 mm.

 

e)      Konet («chamfered») innganger på sylinder er tillatt.

 

f)       Ettermontert tønnelås («crane-lock») er tillatt.

 

 

 

Spesifikt er det ikke tillatt med noen form av rekylreduserende systemer basert på kompensator, pipeventilering, porting etc, likeledes er teip eller lignende klebrig ytre (bortsett fra svette preventer) som gjør grepet eller hånden mindre glatt.

 

 

 

Ved vurdering av om et spesifikt våpen oppfyller kravene i intensjonen, ånden og ordlyden av regelen, skal det vektlegges at dette skal være ment å være standard katalog våpen.

 

 

 

3.7        Standard Revolver 2,75 "

 

En revolver som er i stand til å skyte standard 158 grain, .38 Special ladninger.

 

Det skal være en fabrikkprodusert revolver (ikke tillatt med spesialbygde «custom» revolvere) uten eksterne og indre modifikasjoner, foruten grepet som får modifiseres eller byttes for å passe skytterens hånd eller for å gjøre omladinger lettere.

 

a)      Løp

 

Løpslengde skal ikke overstige 2.75 inches (70 mm).

 

b)      Sikter

 

Baksiktet kan være fast eller justerbart. Justerbart korn er ikke tillatt. Frontsiktet kan være av rett eller skrå modell, slik det er levert av våpenprodusenten.

 

c)      Avtrekker

 

Revolver skal ha singel- og dobbel-action funksjon. Singel-action funksjon med spent hane skal kunne løfte minimum 1130 gram (2.5 lbs).  Det kan benyttes enhver avtrekker solgt av den opprinnelige produsenten av revolver, uten modifikasjoner.

 

Honing av de indre glideflater og låsehakket på sear er tillatt for å skape et glattere/mykere oppspenn og mer distinkt («crisp») avtrekk, eller for å oppnå minimums avtrekks vekt.

 

d)     Grep

 

Grepet kan være modifisert eller endret på grunn av størrelsen av en skytters hånd eller for å lette omladning. Grep eller grepsplater med ekstra vekt er ikke tillatt.

 

Størrelse på grep kan ikke overstige følgende mål: basen 45 x 60 mm, høyde 120 mm.

 

e)      Konet («chamfered») innganger på sylinder er tillatt.

 

f)       Ettermontert tønnelås («crane-lock») er tillatt.

 

 

 

Spesifikt er det ikke tillatt med noen form av rekylreduserende systemer basert på kompensator, pipeventilering, porting etc, likeledes er teip eller lignende klebrig ytre (bortsett fra svette preventer) som gjør grepet eller hånden mindre glatt.

 

 

 

Ved vurdering av om et spesifikt våpen oppfyller kravene i intensjonen, ånden og ordlyden av regelen, skal det vektlegges at dette skal være ment å være standard katalog våpen.

 

 

 

3.8        Standard Revolver 2,75 " 5 skudds

 

En revolver som er i stand til å skyte standard 158 grain, .38 Special ladninger.

 

Det skal være en fabrikkprodusert revolver (ikke tillatt med spesialbygde «custom» revolvere) uten eksterne og indre modifikasjoner, foruten grepet som får modifiseres eller byttes for å passe skytterens hånd eller for å gjøre omladinger lettere.

 

a)      Løp

 

Løpslengde skal ikke overstige 2.75 inches (70 mm).

 

b)      Sikter

 

Baksiktet kan være fast eller justerbart. Justerbart korn er ikke tillatt. Frontsiktet kan være av rett eller skrå modell, slik det er levert av våpenprodusenten.

 

c)      Avtrekker

 

Revolver skal ha singel- og dobbel-action funksjon. Singel-action funksjon med spent hane skal kunne løfte minimum 1130 gram (2.5 lbs).  Det kan benyttes enhver avtrekker solgt av den opprinnelige produsenten av revolver, uten modifikasjoner.

 

Honing av de indre glideflater og låsehakket på sear er tillatt for å skape et glattere/mykere oppspenn og mer distinkt («crisp») avtrekk, eller for å oppnå minimums avtrekks vekt.

 

d)     Grep

 

Grepet kan være modifisert eller endret på grunn av størrelsen av en skytters hånd eller for å lette omladning. Grep eller grepsplater med ekstra vekt er ikke tillatt.

 

Størrelse på grep kan ikke overstige følgende mål: basen 45 x 60 mm, høyde 120 mm.

 

e)      Konet («chamfered») innganger på sylinder er tillatt.

 

f)       Ettermontert tønnelås («crane-lock») er tillatt.

 

 

 

Spesifikt er det ikke tillatt med noen form av rekylreduserende systemer basert på kompensator, pipeventilering, porting etc, likeledes er teip eller lignende klebrig ytre (bortsett fra svette preventer) som gjør grepet eller hånden mindre glatt.

 

 

 

Ved vurdering av om et spesifikt våpen oppfyller kravene i intensjonen, ånden og ordlyden av regelen, skal det vektlegges at dette skal være ment å være standard katalog våpen.

 

 

 

3.9        Standard pistol faste sikter («Standard Semi-Automatic Pistol»)

 

Masseproduserte (minst 1000 produsert) fabrikkprodusert (katalog element), senter-tenning halvautomatisk pistol, i kaliber .35 til og med 45 ACP (inkludert 9mm, 40 S&W og 10 mm Auto).

 

a)      Løp

 

Løpslengden skal ikke overstige 5,5 inches (140 mm).

 

b)      Sikter

 

Kun tillatt med faste sikter. Produsentens faste sikter kan erstattes med andre faste sikter som tre (3) dot systemer eller selvlysende nattsikter hvis dette ikke er forbudt av nasjonale lover.

 

c)      Avtrekker

 

Avtrekket må holde 1360 gram på single-action funksjonen med spent hane, eller for pistoler med kun double-action funksjon.

 

Den eneste modifiseringen som er tillatt er montering av magasinbunn (basepad). Andre modifiseringer enn de nevnt ovenfor er ikke tillatt.

 

Spesifikt er Bo-Mar sikteramper på sliden, avtrekksko, forlenget sleidesperre, forlenget magasinbrønn og alle typer av rekylreduserende systemer som f.eks. munningsbrems, porting etc., også grep/grepsplater som gir økt vekt.

 

Pistolen skal ha originalgrep eller annen tilvirkers grep av samme type og størrelse. Greps plater kan modifiseres eller byttes avhengig av skytterens hånd, fingergrep eller slip-on grep er tillatt.

 

Grep med tommelhylle eller med utvidet bunn er ikke tillatt, likeledes teip eller lignende klebrig yte (bortsett fra svette preventer) som gjør grepet eller hånden mindre glatt

 

 

 

Ved vurdering av om et spesifikt våpen oppfyller kravene i intensjonen, ånden og ordlyden av regelen, skal det vektlegges at dette skal være ment å være standard katalog våpen.

 

3.10   Sikkerhetsinnretninger

 

Det kan ikke gjøres interne endringer som medfører at våpenet er mindre sikkert enn opprinnelig konstruert av produsenten.
Alle standard sikkerhetsfunksjonene på våpenet skal fungere som de skal.

 

3.11   Optiske enheten

 

Ingen optiske enheter (andre enn vanlige briller tiltenkt for korrigering av synet eller solbriller) er tillatt å bruke under matchen for deltagerne. Optiske enheter skal også forstås som mekaniske irisblendere, øyelapp, eller annen tildekning av øyet. Kun åpne sikter er tillatt. Optiske, speil-, teleskopisk-, laserstråler-, rødpunktsikte og digitale siktemidler er forbudt (for Lagleder under lagmatchen, se Regler 12.5 og 12.6, for Open Match se Regel 3.3).

 

3.12   Avtrekker

 

Avtrekker som utløser når de sleppes er forbudt.
Enhver enhet som er programmert for å aktivere avfyringsmekanismen med annet enn konvensjonelle avtrekkbevegelsen er forbudt.

 

 

 

3.13   Ammunisjon

 

a)      Generelt

 

Ingen høyhastighet eller Magnum ammunisjon er tillatt.
All ammunisjon må være ladet og/eller produsert med tilstrekkelig hastighet til å passere gjennom skiven (inklusiv støttemateriell). Skudd som ikke passerer gjennom skiven og eventuelt støttemateriell skal dømmes som bom.

 

b)      Revolver 1500, Open Match

 

Enten håndladet eller fabrikklaget ammunisjon i kaliber 0.32 til og med 0.45 kan brukes.

 

Ingen faktorkrav til ammunisjon, foruten kravet i regel 3.13 a)

 

c)      Pistol 1500, Open Match

 

Enten håndladet eller fabrikklaget ammunisjon i kaliber 0.35 til og med 0.45 ACP kan brukes.
Pistolens halv-automatiske funksjonen skal fungere som tiltenk.
Ingen faktorkrav til ammunisjon, foruten kravet i regel 3.13 a)

 

d)     Standard revolver («Distinguished revolver»)

 

Enten håndladet eller fabrikklaget ammunisjon i kaliber 0.38 Spesial, 158 grain.
Wadcutt kuler er ikke tillatt (gjelder ikke semi-wadcutt kuler).

 

Faktorkravet er minimum 110.

 

e)      Standard pistol («Distinguished Pistol»)

 

Enten håndladet eller fabrikklaget ammunisjon i kaliber 0.35 til og med 45 ACP kan brukes.
Wadcutt kuler er ikke tillatt (gjelder ikke semi-wadcutt kuler).

 

Faktorkravet er minimum 120.

 

f)       Standard Revolver 4 "

 

Enten håndladet eller fabrikklaget ammunisjon i kaliber 0.38 spesiell, 158 grain.
Wadcutt kuler er ikke tillatt (gjelder ikke semi-wadcutt kuler).

 

Faktorkravet er minimum 80.

 

g)      Standard Revolver 2.75 ", Standard Revolver 2.5" 5-skudd

 

Enten håndladet eller fabrikklaget ammunisjon i kaliber 0.38 spesiell, 158 grain.
Wadcutt kuler er ikke tillatt (gjelder ikke semi-wadcutt kuler).

 

Faktorkrav er minimum 80.

 

h)     Standard pistol faste sikter («Standard Semi-Automatic Pistol»)

 

Enten håndladet eller fabrikklaget ammunisjon i kaliber 0.35 til og med 0.45 ACP kan brukes.
Wadcutt kuler er ikke tillatt (gjelder ikke semi-wadcutt kuler).

 

Faktorkrav er minimum 120.

 

i)       Kronografering og faktorkrav

 

Faktorkrav beregnes ved hastighet (fps) x prosjektilets vekt (grain) / 1000.

 

 

 

3.14        Hylster

 

Et konvensjonell høyre- eller venstrehendt hylster skal brukes. Av sikkerhetsmessige grunner, er skulder- og krysstrekkhylster- eller hylster som krever frigjøring ved innsetting av finger i avtrekkerbøylen ikke tillatt. Hylstre skal dekke hele avtrekkeren. Det er ikke tillatt med hylster som gjør at munningen peker bak loddlinjen når våpenet er hylstret og skytteren står oppreist.

 

3.15        Skytematte

 

Skytematte (liggeunderlag etc.) kan brukes under forutsetning av den ikke gir kunstig støtte. Tykkelsen på skytematte skal ikke være mer enn 19 mm når den måles ukomprimert. En skytematte som er tvilsom skal kontrolleres av stevneledelsen.

 

3.16        Hansker

 

Hansker eller lignende artikler kan bare brukes når de er godkjent, som fastsatt i kapittel13.

 

3.17        Tidtaker/timer

 

Tidtaker/timer som sender ut lyd- eller lyssignal er ikke tillatt, med unntak for utstyr som er nødvendig for banefunksjonærer. Se Regel 3.20

 

3.18        Øyebeskyttelse

 

Alle deltakere og annet personell i umiddelbar nærhet av standplass, skal bruke splintsikre skyte
briller eller lignende øyebeskyttelse.

 

Irisblender, øyelapp(er), ventilasjon eller lignende innretninger er ikke tillatt.

 

3.19        Hørselsbeskyttelse

 

Alle deltakere og annet personell i umiddelbar nærhet av standplass skal bruke ørepropper, øreklokker eller lignende hørselsvern.

 

3.20        Elektroniske utstyr

 

Ingen elektroniske kommunikasjonsenheter er tillatt å ha på standplasslinjen, inkludert, men ikke begrenset til personsøkere, mobiltelefoner, radioer, båndopptagere og lignende, bortsett fra høreapparater og de enhetene som er nødvendige for banefunksjonærer.

 

3.21        Generelt

 

(a)     Den enkelte deltaker er ansvarlig for at skytevåpen og utstyr, og eventuelle tvilsomme artikler fremlegges for stevneledelsen for vurdering om det tillates brukt i stevnet.  

 

(b)     Alle innretninger eller utstyr som kan legge til rette for fotografering og som ikke er nevnt i disse reglene, eller som er i strid med intensjonen av disse regler og bestemmelser, er forbudt.

 

(c)     Match Director, jurymedlemmer og offisielle standplassledere (Range Ofiser) har rett til å undersøke en deltakers våpen, utstyr eller klær til enhver tid, selv under konkurransene. Under konkurransen, skal ikke deres tilnærming gjøres mens skytteren skyter. Dette gjelder ikke når sikkerheten skal ivaretas.

 

(d)     Ansvaret ligger hos den enkelte deltager å sende tvilsomt våpen, utstyr og klær for offisiell
inspeksjon og godkjenning i god tid før begynnelsen av en match, slik at det ikke vil være til besvær hverken for deltakeren eller funksjonæren.

 

(e)     Organisasjonskomiteen skal informere ledere og deltakere, i god tid før konkurransen, hvor og når de kan få kontrollert våpen og utstyret.

 

3.22        Andre kaliber

 

Under enhver omstendighet vil andre enn de kaliber som er angitt i reglene 3.1 til 3.9 og 3.13 ovenfor være tillatt i WA1500 PPC konkurranser. Spesielt forbudt er pistoler og revolvere i kaliber 0.22 randtenning.

 

3.23        Droppet ammunisjon og annet utstyr

 

Alt utstyr som faller på bakken, skal forbli på bakken og kan ikke bli berørt av deltakeren. Det er kun tillatt å hente utstyr som er droppet på bakken etter kommandoen linjen er KLAR er gitt. Droppet skytevåpen kan bare blitt håndtert av eller under kontroll av standplassleder (Range Offiser).

 

4               SKIVER

 

 

 

4.1        Approberte Skiver

 

I WA1500 approberte konkurranser (Regel 1.7 a-c), skal skivene ha WA1500 merke som viser at de er godkjent. Tilsluttede organisasjoner kan søke WA 1500 for tillatelse til å bruke dette merke.

 

4.2        Bruk av skiver

 

WA1500 skiver er godkjent for PPC konkurranse på standard avstander:
3, 7, 15, 25 og 50 yards eller meter.

 


Den reduserte WA 1500 skiven er godkjent for å skyte 50 yards/meter-serien på 25 yards/ meter. Kan brukes i både Registrerte og godkjent konkurranser.

 

Bruk av ytterligere siktemerke, eller andre merker er forbudt.
WA1500 klassifisering, ranking liste eller offisielle rekorder kan ikke skytes når det benyttes reduserte skiver

 

 

 

4.3        Grunnleggende poengberegning

 

WA1500 skiver har 7 treffsoner med en X-ring for rangeringe.
Bredden av linjene og tall skal være 2 mm, og høyden av tallene skal være 16 mm.

 

5              SKYTESTILLINGER

 

 

 

Skytestillingene som skal benyttes i en match skal oppgis i programmet under «gjennomføring» og skal være i samsvar med beskrivlsen av skytestillingene i dette kapittelet.

 

Illustrasjonene til de enkelte skytestillingene er for høyrehendt skyttere. Venstrehendt skytestillinger er de samme som de høyrehendte at unntatt venstre er den primære hånden som holder våpenet. Hvilken som helst fot kan være i fremre posisjon. Posisjons illustrasjoner er bare eksempler. Den skriftlige regelen er offisielle.
For detaljer, se vedlegg til denne regelboken.

 

5.1        Bakken

 

Alle referanser til "bakken" i følgende reglene skal forstås som underlaget på standplass som gulv, skytematter, plattformer, grus, betong etc. som normalt brukes på skytebaner.

 

 

 

5.2        Kunstig støtte

 

a)      Alle støttende underlag bortsett fra bakken eller de som er angitt i disse reglene er forbudt.

 

b)       Bruke eller grave kne- eller albuehull er forbudt. Albue- og knebeskyttere er forbudt.

 

c)      All bruk av kunstigstøtte er forbudt, med unntak for personer med fysisk handikap som beskrives i punkt 13. Utstyr som hylster, holder for hurtiglader eller annet, kan bedømmes som kunstgjort støtte om det plasseres på en slik måte at det kan gi økt støtte.

 

d)     Det er intensjonen at klær skal være av normal type, med hensyn til været under den aktuelle konkurransen. Tykke skytterjakker, vester eller klær som gir økt støtte eller som man strammer til, er ikke tillatt. Ingen klær kan brukes som vil, på noen måte, gi kroppen kunstig
support. Dette inkluderer skyting jakker, frakker eller vester, som har stramme utstyr som er beregnet for å stive av kroppen eller stramme enheter for å stive av armen eller gi støtte til armen.

 

e)     Definisjonen av kunstig støtte skal ikke gjelde for elastiske stropper eller bånd på underarmen som ikke strekke seg over håndleddet eller albuleddet. Denne regelen anser at en slik stropp eller band når det kreves, bare tillater en konkurrent å konkurrere opp til hans normal evne og gir ingen fordel for skytteren uten fysiske problemer.

 

5.3         Utgangsstilling - stående klarstilling

 

Ladet våpen i en konvensjonell høyre- eller venstrehendt hylster. Deltageren skal starte i stående stilling. Deltakerens Hånd/hender skal ikke røre våpen eller hylster, før skivene begynner å vende eller kommando/signal for å starte å skyte er gitt. 
For hylstret halv-automatisk pistol, se Regel 10.11.

 

5.4        Liggende

 

Liggende med utstrakt kropp på bakken mot siktelinjen, hodet mot skiven. Skytteren kan også ligge skrått eller på siden («roll-over»), så lenge skytteren(ene) ved siden ikke forstyrres.

 

Våpenet får ikke røre bakken men får støttes med en hånd eller begge hender som får ha kontakt med bakken. Skytteren inntar liggende skytestilling fra sittende skytestilling. Våpenet skal peke frem mot skiven når skytteren bytter stilling.

 

 

 

5.5        Sitting

 

Begge skinkene skal ha kontakt med bakken, kroppen i retning mot skivene. En arm kan holdes bakover for å gi støtte, albuen får ikke berøre bakken. Ryggen får ikke hvile mot bakken, men et eller begge knær får trekkes opp, hender eller albuer får støttes mot et eller begge knær. Våpenet får skytes med en eller begge hender, men får ikke støttes i mot noen del av foten.

 

 

 

5.6        Knestående

 

a)      Knestående med et kne i bakken, det andre pekende mot skivene. Rompe kan støttes mot hæl eller fot, men får ikke berøre bakken. En arm kan støttes mot fremre kne. Våpenet kan holdes med en eller to hender.

 

b)      Knestående med to knær i bakken. Rompe kan støttes mot hælene men kan ikke berøre bakken. Våpenet kan holdes med en eller to hender og en eller begge hender skal strekkes fremover uten annen støtte.

 

c)      Knestående i 48- (40-) skudds matcher. Ingen del av kroppen som er i bakken får overstige barrikadens begrensningslinje bakover (som enten er markert eller tenkt). Våpenet får ikke berøre barrikaden, men minst en hånd skal støttes mot barrikaden i følgende matcher: Standardrevolver 4”, Standardrevolver 2,75”, Standardrevolver 2,75” 5-skudds, samt i Standardpistol faste sikter.

 

d)     Knestående på 50 yard/meter. Knestående på begge knær, rompe kan støttes mot hælene men kan ikke berøre bakken. Våpenet kan holdes med en eller to hender, barrikade kan brukes uten hensyn til barrikadens begrensningslinje bakover.

 

 

 

5.7        Stående med barrikade

 

a)      Stående med støtte av barrikaden, begge føttene skal være innenfor begrensningslinjen (avmerket eller tiltenkt) som er like bred som barrikadestolpen bakover. Våpenet får ikke berøre barrikaden, men en eller begge hender skal støtte mot barrikaden. Våpenet kan støttes av den andre hånden. Testen er: om støttehånden tas bort, skal våpenet fortsatt kunne avfyres. Venstrehåndsbarrikade skal skytes før høyrehåndsbarrikade.

 

b)      Ved skyting fra barrikadens venstre side skal våpenet holdes og skytes med venstre hånd og kun venstre avtrekkerfinger får være i avtrekkerbøylen.

 

c)      Ved skyting fra barrikadens høyre side skal våpenet holdes og skytes med høyre hånd og kun høyre avtrekkerfinger får være i avtrekkerbøylen.

 

 

 

5.8        Stående uten støtte

 

Stående med svakt bøyde eller rette ben, våpenet kan holdes av en eller begge hender. Alle deler av skytterens klær, kropp og våpen skal være klar kunstig støtte.

 

6              SKYTEBANE STANDARD

 

 

 

6.1        Standplasslinjen

 

Standplasslinjen er rett foran standplassene. Alle baner blir målt fra denne standplasslinje til skivenes framside når de henger vendt mot standplass.

 

 

 

6.2        Standplass

 

Den del av skytebanen som er avsatt til skytteren, rett bakenfor standplasslinjen der skytingen skal foregå. Vær standplass skal være nummerert med korresponderende skive.  Det anbefales at hver standplass har en minimum bredde på 3,28 fot (1,25 meter), unntatt der baneinstruksen gir tillatelse for at standplassene kan være nærmere.

 

6.3        Beskyttelse

 

Standplass på utendørsbaner kan være tildekket på tre sider, åpent mot skivene.

 

Det skal være tilstrekkelig plass for standplassledere og funksjonærer å bevege seg fritt på baksiden av skytterne. Dette utelukker ikke bygging av baner som helt eller delvis er omgitt av sikkerhetsvegger.

 

 

 

6.4        Precision Pistol Competition - Skyteavstander:

 

3, 7, 15, 25, 50 yards eller meter. Avstander kan være i meter. Stevneprogram og/eller Invitasjon skal angi hvilken avstand som det skal skytes på (yards eller meter).

 

6.5        Belysning

 

Kunstig belysning av områdene er tillatt.

 

6.6        Skivenummer

 

Skivene skal nummeres med vekslende kontrastfarger (eksempelvis sort tall med hvit bakgrunn, hvitt tall med sort bakgrunn). Tallene skal være store nok til å se fra standplass under normale lysforhold. Skivetallene skal være fast fremme også når det brukes vendskiver. 

 

6.7        Typer av skivestativ

 

Vendeskiver eller faste skiver kan anvendes.
Det skal kun være en skive synlig om gangen for hver skytter. 

 

7              REKKEFØLGE FOR SKYTING

 

 

 

7.1        Generelt

 

Følgende rekkefølge og typer av skyting benyttes i WA1500 approberte Precision Pistol Competition konkurranser på WA1500 offisielle skiver som beskrevet i kapittel 4. Se kapittel 8 for skytetider kvoter og Regel 20.4 for klassifiseringsmatcher.
Andre stager og/eller serier, skytetider eller skiver kan brukes av arrangøren under forutsetning av at vilkårene er tydelig opplyst i stevneprogrammet eller stevninnbydelsen.

 

Alle etapper («stager») starter med skytteren i stående klar-stilling. Signalet for å starte skytingen kan gis muntlig, ved fløyte etc., ved tidsur eller ved at skivene vendes fram.

 

 

 

7.2        Stående uten støtte - 7 og 15 yards / meter:

 

To etapper/stager av 12 skudd i hver etappe/stage, skal skytes med double-action for revolver og kan skytes med singel- eller double-action for pistol, stående uten støtte. Første etappe/stage skytes på 7 yard og andre etappe/stage skytes på 15 yard. Skytetiden er 20 sekunder inkludert omladninger, starter med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling.

 

 

 

7.3        Knestående, stående venstre- og stående øyre barrikade - 25 yard/meter:

 

En etappe/stage av 18 skudd; 6 skudd knestående; 6 skudd stående venstre barrikade; 6 skudd stående høyre barrikade, skal skytes med double-action for revolver og kan skytes med singel- eller double-action for pistol. Skytetiden er 90 sekunder inkludert omladning for hele etappen/stagen, starter med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling. 

 

7.4        Sittende, liggende, stående venstre- og stående høyre barrikade – 50 yard/meter:

 

En etappe/stage av 24 skudd; 6 skudd sittende; 6 skudd liggende; 6 skudd stående venstre barrikade; 6 skudd stående høyre barrikade, kan skytes singel- eller double-action for pistol og revolver. Skytetiden er 2 minutter og 45 sekunder (165 sekunder) inkludert omladninger, starter med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling.

 


Stevneledelsen har rett til å tillate – som alternativ til liggende stilling – knestående (se Regel 5.6 d) dersom standplassen ikke muliggjør liggende stilling.  

 

 

 

7.5         Stående uten barrikade - 25 yards/meter:

 

To etappe/stager av 12 skudd per etappe, uten barrikade støtte, skal skytes med double-action for revolver og kan skytes med singel- eller double-action for pistol. Skytetiden er 35 sekunder for hver 12-skudds etappe/stage, starter med ladd og hylstret våpen, inkludert omladninger. Det blir kommandert omladning mellom de to etappene/stagene.

 

7.6        Stående uten barrikade - 25 yards/meter:

 

En etappe/stage av 6 skudd, uten barrikade støtte, skal skytes med double-action for revolver og kan skytes med singel- eller double-action for pistol. Skytetiden er 12 sekunder, starter med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling.

 

 

 

7.7        WA1500 - 150 skudds match:

 

En summasjon av følgende matcher i følgende stager:

 

Match 1 – se 7.2.
Stage 1
7 yards - 12 skudd stående uten støtte. Skytetid 20 sekunder inkludert omladning etter 6 skudd, starter med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling.
Stage 2
15 yards - 12 skudd stående uten støtte. Skytetid 20 sekunder inkludert omladning etter 6 skudd, starter med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling.
Match 2 – se 7.3.
25 yards – 18 skudd; 6 skudd knestående; 6 skudd stående venstre barrikade; 6 skudd stående med høyre barrikade. Skytetid 90 sekunder inkludert omladning etter 6 skudd, starter med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling.
Match 3 – se 7.4.
50 yards – 24 skudd; 6 skudd sittende; 6 skudd liggende; 6 skudd stående venstre barrikade; 6 skudd stående høyre barrikade. Skytetid 2 minutter og 45 sekunder (165 sekunder) inkludert omladning etter 6 skudd, starter med ladd og hylstret våpen i stående klartilling.
Match 4 – se 7.5
25 yards – 24 skudd av 2 etapper/stager av 12 skudd uten barrikade. Skytetid 35 sekunder for hver med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling. 
Kamp 5 
Stage 1 – se 7.2
7 yards - 12 skudd stående uten støtte. Skytetid 20 sekunder inkludert omladning etter 6 skudd,, starter med ladd og hylstret våpen i stående klartilling.
Stage 2 - se 7.3.
25 yards – 18 skudd; 6 skudd knestående; 6 skudd stående venstre barrikade; 6 skudd stående med høyre barrikade. Skytetid 90 sekunder inkludert omladning etter 6 skudd, starter med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling.

 

Stage 3 - se 7.4.
50 yards – 24 skudd; 6 skudd sittende; 6 skudd liggende; 6 skudd stående venstre barrikade; 6 skudd stående høyre barrikade. Skytetid 2 minutter og 45 sekunder (165 sekunder) inkludert omladning etter 6 skudd, starter med ladd og hylstret våpen i stående klartilling.

 

Stage 4 - se 7.6.
25 yards – 6 skudd stående uten støtte barrikade. Skytetid 12 sekunder, starter med ladd og hylstret våpen i stående klartilling.

 

 

 

7.8        WA 1500 - 60 skudds match

 

En summasjon av følgende matcher i følgende stager:

 

Stage 1 – se 7.2

 

7 yards - 12 skudd stående uten støtte. Skytetid 20 sekunder inkludert omladning etter 6 skudd, starter med ladd og hylstret våpen i stående klartilling.

 

Stage 2 - se 7.3.

 

25 yards – 18 skudd; 6 skudd knestående; 6 skudd stående venstre barrikade; 6 skudd stående med høyre barrikade. Skytetid 90 sekunder inkludert omladning etter 6 skudd, starter med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling.

 

Stage 3 - se 7.4.

 

50 yards – 24 skudd; 6 skudd sittende; 6 skudd liggende; 6 skudd stående venstre barrikade; 6 skudd stående høyre barrikade. Skytetid 2 minutter og 45 sekunder (165 sekunder) inkludert omladning etter 6 skudd, starter med ladd og hylstret våpen i stående klartilling.

 

Stage 4 - se 7.6.

 

25 yards – 6 skudd stående uten støtte barrikade. Skytetid 12 sekunder, starter med ladd og hylstret våpen i stående klartilling.

 

 

 

7.9        WA1500 - 48 (40) skutts match:

 

Et aggregat av de følgende trinn:
Stage 1.
3 yards - 6 (5) skudd, én hånd stående uten støtte, skytetid 8 sekunder, starter i stående klarstilling.
Stage 2.
7 yards - 12 (10) skudd stående uten støtte. Skytetid 20 sekunder inkludert omladning etter 6 (5) skudd, starter med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling.

 

Stage 3.

 

15 yards – 12(10) skudd stående uten støtte. Skytetid 20 sekunder inkludert omladning etter 6 (5) skudd, starter med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling.

 

Stage 4.
25 yards – 18 (15) skudd; 6 (5) skudd knestående; 6 (5) skudd stående venstre barrikade; 6 (5) skudd stående med høyre barrikade. Skytetid 90 sekunder inkludert omladning etter 6 (5) skudd, starter med ladd og hylstret våpen i stående klarstilling.

 

7.10   Bytte av skiver

 

Skiver skal byttes etter følgende matcher eller etapper/stager):

 

WA 1500 – 150 skudds match;

 

-          Match 1, match 2, match 3, match 4, match 5 stage 1 + 2, match 5 Stage 3 + 4

 

WA 1500 - 60 Skudds match;

 

-          Stage 1 + 2, Stage 3 + 4

 

Ved bruk av reduserte skiver skal det i tillegg byttes etter følgende matcher eller etapper/stager;

 

 

 

-          Match 5

 

-          Stage 1 + 2, 3 (redusert skive), Stage 4

 

7.11   Sekvens

 

Alle matcher og stager skal skytes i korrekt rekkefølge. Skiver som er brukt i en tidligere stage får ikke brukes i en annen stage. Ved bruk av innstikk skal treff utenfor innstikk lappes mellom hver skyting/markering

 

 

 

8              TIDER

 

8.1        Tidsberegning

 

Når vendeskiver brukes i WA500 konkurranser, beregnes tiden fra når skiven begynner å vende fram til den begynner å vendt bort. Signal for å starte skytingen kan være som muntlig (tale), som fløyte signal, som lydsignal fra timer eller ved bruk vendeskiver. 
I respekt av at det kan være - veldig sakte – vendeskiver og for å dømme langskudd er det bestet følgende:
Ved hjelp av en tidtaker, skal en tilleggstid på 0,5 sekunder bli lagt til skytetiden. Ved muntlige signal eller fløytesignaler vil skudd som er skutt etter signalet dømmes som sent skudd.

 

 

 

8.2        Skytetider
Se Regel 7.

 

8.3        Lagskytetid

 

Det samme som i individuelle matcher.

 

9              KONKURRANSEREGLER OG STANDPLASSLEDELSE

 

 

 

9.1        Bytte av våpen

 

Det er ikke tillatt å bytte våpen eller noen deler på våpenet under matchen (unntatt ved sammenlagte matcher, se Regel 1.8.) med mindre våpenet er vurdert som defekt av Range Offiser.  Krav om at en revolver eller pistol er defekt må gjøres umiddelbart til Range Offiser. Alle skudd avfyrt opp til den tiden at kravet er fremsatt til Range Offiser vil bli stående som en del av resultatet.

 

9.2        Prøveskudd - Innskyting

 

Innskyting er ikke tillatt som en del av matchen.
Stevnearrangør kan tilby prøveskudd/oppvarming med 2 minutter og 45 sekunder på 50 yards/meter og 2 minutter på 25 yards/meter. Dette er obligatorisk i verdensmesterskap og kontinentale mesterskap (som europamesterskap etc.).

 

9.3        Defekt ammunisjon

 

Ammunisjon anses som defekt:

 

a)      som ikke er sikker å skyte med grunnet feil på tennhette, feil ladninger eller annen strukturelle

 

mangler

 

b)      som ikke tenner (klikker) når tennstempelet slår på tennhetten

 

c)      hvor kulen ikke har forlatt løpet.

 

Ingen krav grunnet defekt ammunisjon kan fremsettes (dvs. det tillates ikke omskyting på grunn av defekt eller feil på ammunisjon).

 

9.4        Defekt våpen

 

Et våpen anses som defekt som:

 

a) ikke kan siktes eller skytes med på en sikkert måte.

 

b) har blitt skadet slik at det ikke fungerer som det skal.

 

c) hvor siktene er skadet eller borte. Feiljusterte sikter anses ikke som en defekt.

 

Våpen som har blitt bedømt som defekt av Range Offiser kan ikke brukes igjen i matchen før feilen(ene) er rettet og godkjent av Range Offiser.

 

Ingen skytter skal ha omskyting grunnet defekt våpen eller funksjoneringsfeil.

 

 

 

9.5        Kontroll og veiing av avtrekker

 

Avtrekket kan kontrolleres og veies med offisielle godkjente avtrekksvekter av stevneledelsen, dommere eller jury etter endt match. Avtrekket skal kontrolleres og veies umiddelbart etter endt match når det settes ny nasjonal eller internasjonal rekord for å kontrollere at avtrekket oppfyller kravene i kapittel 3 eller stevneprogrammet. 
En skytter skal diskvalifiseres fra matchen dersom avtrekket ikke oppfyller beskrevet avtrekksvekt. Det tillates maksimalt 3 forsøk på kontrollveien etter matchen.
Når avtrekkeren blir veid skal våpenet holdes med pipen vinkelrett på den horisontale flaten
som vekten står på. Stangen eller kroken på vekten skal ligge så nær midten på avtrekkeren som mulig. For å bestå vekttesten skal våpenets avtrekker i singel-action funksjon med spent hane eller som double-action funksjon (gjelder våpen som ikke har singel-action funksjon), med riktig antall gram løftes uten å utløse hanen.  Våpenet skal ikke være ladd når det kontrolleres.

 

Deltakere kan justere avtrekker som ikke klarer vekten, forutsatt at dette ikke forsinker skytinge. Dette gjelder ved kontroll før matchen starter. Avtrekk som ikke klarer kontrolltesten er skytterens ansvar.

 

 

 

9.6        Skytestillinger på standplass

 

Deltakeren tar sin posisjon på angitt standplassnummer på en slik måte slik at det ikke forstyrrer
deltakere på noen av de andre sidene. Ingen del av skytterens kropp kan hvile på eller berøre bakken framfor standplasslinjen.

 

9.7        Coaching forbudt i individuelle matcher

 

Coaching er forbudt i alle individuelle matcher i registrerte eller approberte (godkjente) konkurranser. Som anvendt her skal forståelsen av begrepet «Coaching" omfatte, men ikke være begrenset til, enhver form for signal eller kommunikasjon fra eller mellom personer bak klar-linjen eller med en annen deltaker eller funksjonær framfor klar- linjen etter at skyting har startet, og før deltakeren returnerer til en posisjon bak klar linje.

 

9.8        Match ikke ferdig

 

Når en match ikke er fullført av alle deltakerne i henhold til stevnets tidsskjema, kan matchen bli flyttet eller kansellert. De etapper (stager) som er skudd ferdig av alle deltakerne, skal ikke skytes om. Kun resultater fra matcher som er fullført skal medregnes i en sammenlagt match eller brukes til klassifisering eller rangering i WA1500, og en match er ikke fullført før alle påmeldte deltakere har skutt.

 

 

 

9.9        Forstyrrelser

 

Med unntak av deltakernes skyting og andre funksjonærer som nødvendig, skal standplass være fri for andre personer og utstyr. Deltakeren skal ikke forstyrre funksjonærenes håndtering av skivene.

 

9.10   Omskyting

 

Ingen omskyten tillates for defekte våpen eller ammunisjon eller annen defekt av skytterens utstyr. En deltaker har rett til å rette matefeil eller andre funksjoneringsfeil og erstatte de nødvendige patroner som har klikket eller mistet, forutsatt at alle sikkerhetskrav er oppfylt.
Fullføring av en serie på denne måten anses ikke som omskyting. Ingen ekstra tid vil bli tillatt. Et ladet magasin kan erstatte mistede patroner eller ved klikk eller annen funksjoneringsfeil. 
(a) Ved avfyring av en serie som er avbrutt av en hendelse som gjør det umulig for en eller flere
deltakere i å fullføre serien i henhold til reglene for matchen, skal Range Offiser gjennomføre følgende: Uten at deltakerne skal gis rett til å kontrollere sine skiver, skal deltakerne som er blitt forhindret i å skyte ferdig sin serie bli spurt om de vil akseptere resultatet som er skutt eller skyte om serien. Skivene dømmes da på vanlig måte for alle skyttere bortsett fra for de som har valgt omskyting. Uten å dømme eller på annen måte kontrollere skivene, lappes eller byttes skivene som skal ha omskyting og serien skytes å dømmes på vanlig måte. Forhold som krever denne prosedyren er: 
(1) for kort skytetid,
(2) skive(ne) fungere ikke som de skal (svinger ikke fram) eller svinger ikke likt, 
(3) skive(ne) faller delvis eller helt av skivestativet,
(4) skade på skiven som gjør sikting eller dømming umulig,
(5) oppdukkende objekter i skyteretning som  utgjør en fare,
(6) en hendelse med en Range Offiser/funksjonær eller deltaker på standplass,
(7) utilsiktet flytting av skive(ne).
(b) Dersom, det på grunn av havarerte skiver eller feilaktig visninger, en eller flere deltakeren tildeles mer tid for å skyte ferdig serien skal Chief Range Offiser (CRO) beordre at disse skivene repareres, lappes eller at det settes opp nye skiver, skivene skal ikke dømmes eller kontrolleres og en ny serie skytes av de deltakerens som er tildelt mer tid. Hvis noen av skivene i samme skytelag fungerte korrekt i henhold til reglene skal disse skivene dømmes på vanlig måte og deltakere som skyter på disse skivene skal ikke beordres eller ha rett til å skyte om.

 

(c) Ved krysskyting eller for mange treff, har deltakeren som har fått krysskyting eller for mange treff, alternativt rett til å akseptere serien(ene) med de laveste verdiene eller skyte om serien(ene). Ved omskyting skal originalskiven beholdes av den som skal dømme skiven, og skytteren som gjør omskyting kan ikke få høyere sum enn den høyeste summen med riktig antall skudd på originalskiven. Dersom resultatet etter omskyting er høyere enn originalskiven, skal originalskiven dømmes, med de høyeste riktig antall skudd; men dersom resultatet på omskytingsskiven ikke er høyere skal omskytingsresultatet være tellende.

 

Alle treff i skiven som kan identifiseres ikke er skutt av skytteren grunnet annen type kulehull skal ikke medregnes når antall synlig treff er høyrere enn de foreskrevne skudd i serien(ene).
(d) Dersom det skjer en ulykke på skytebanen, som involver en deltaker, så som å bli truffet av bly- eller kruttrester, skal deltakeren avbryte skytingen umiddelbart. Alle skudd som er avfyrt i serien(ene) skal telle med i resultatet. Hele serien(ene) skytes om på samme skive. Laveste verdi av det riktig antall skudd i serien blir resultatet for serien.

 

9.11   Aliaser

 

Ingen deltaker kan delta under et oppdiktet (alias) eller bli erstattet av en annen deltaker, melde seg på, starte eller skyte under noen andres navn (WA ID).

 

9.12   Resultat- og klassifiseringsforfalskning

 

Ingen deltaker får forfalske sin eller noen annen deltakers poengsum eller klassifisering, eller medvirke til dette.

 

9.13   Krysskyting og for mange treff

 

Ingen deltaker får bevisst skyte på feil skive eller skyte for mange skudd utover de påkrevete skudd, inkludert treff på feil skive og bom.

 

 

 

9.14   Bestikkelser

 

Ingen deltaker får tilby bestikkelse av noe slag til noen av stevnefunksjonærene (inkludert jury og dommere), eller medvirke til dette. 

 

9.15   Forstyrrende framferd - rusmidler

 

Forstyrrende framferd eller være påvirket av rusmidler (alkohol eller andre rusmedikamenter) er strengt forbudt på skytebanen og vedkommende skal uten advarsel bortvises fra skytebanen. Bortviste deltakere skal diskvalifiseres fra konkurransen uten rett til å refundert startavgiften.

 

 

 

9.16   Forsettlig ødeleggelse av baneutstyr

 

Ingen deltaker får ødelegge noe baneutstyr gjennom en forsettlig handling, den som gjør seg skyldig i dette skal bortvises fra banen. Bortviste deltakere skal diskvalifiseres fra konkurransen uten rett til å refundert startavgiften.

 

 

 

9.17   Nekter å adlyde 

 

Ingen person får nekte å adlyde instruksjoner av Match Director, Offisielle Dommer, Jury, standplassleder eller andre offisielle funksjonærer konkurransen, hvis instruksjonene er gitt i på rett måte.

 

9.18   Omgåelse av regler

 

Ingen deltaker får omgå, forsøke å omgå eller medvirke til omgåelse av reglene som er angitt for konkurransen eller følger av WA1500 reglementet. Nektelse av en deltaker eller funksjonær i å vitne hva gjelder fakta som vedkommende kjenner i forhold til regelbrudd eller forsøk på regelbrudd av disse regler, vil anses som medvirkning til eller forsøk på regelbrudd.

 

 

 

9.19   Diskvalifikasjon

 

Match Director, Offisiell Dommer eller Jury kan på grunnlag av fremlagte og korrekt gjennført bevisføring, diskvalifisere en deltaker eller beordre ham bortvist fra skytebanen for brudd på reglene eller annen atferd som er utilbørlig eller ikke sikker.

 

9.20   Suspensjon

 

Ved brudd på disse reglene kan WA1500  når det rettferdiggjør det, suspendere eller utestenge et medlem fra WA1500 ved fremleggelse av bevis og gjennomføringen av en høring som foreskrevet av NSF sine lover og regler. 

 

9.21   Resultatkor skal signeres

 

Se Reglene 19.13 og 19.16.

 

9.22   Usikker og inkompetente håndtering av våpen

 

Usikker eller inkompetent håndtering av åpen under en match eller konkurranse vil ikke bli tolerert, og kan føre til diskvalifisering fra en match eller fra en hel konkurranse. En funksjonær kan stoppe en deltaker under skyting av en serie for å ivareta sikkerheten til deltakerne (og personer i nærheten) eller utstyr.

 

(a) Sikkerhetsbrudd
Hvert enkelt av de følgende sikkerhetsbrudd kan føre til diskvalifisering fra en match. En akkumulering av to (2) slike sikkerhetsbrudd i en og samme match medfører automatisk diskvalifisering av matchen, og kan resultere i diskvalifisering fra hele konkurransen:
1. Peker et uladd åpen i annen retning enn skyteretning eller mot en deltaker eller funksjonær.
2. Mister et uladd våpen.
3. Forlater standplass med et ladd våpen.
4. Plukke opp et mistet våpen, uten under ledelse av en funksjonær.
5. Ethvert vådeskudd. Dette gjelder ikke skudd avfyrt i skyteretning under skytetiden i en serier, men gjelder avfyring i forbindelse med  ladning eller tømming av våpen. 
6. Enhver annen handling som en funksjonær rimelig vurderer utgjør usikker eller inkompetent våpenhåndtering, noe som på noen måte utgjør en potensiell fare for person eller som bevis på en hensynsløs eller uaktsom mangel på respekt for allment anerkjente sikkerhetspraksis.
(b) Diskvalifiserende sikkerhetsbrudd
Ved ett (1) sikkerhetsbrudd av diskvalifiserende sikkerhetsbrudd brudd i en match medfører automatisk diskvalifisering fra den matchen og kan føre til diskvalifisering fra hele konkurransen. Diskvalifiserende sikkerhetsbrudd omfatter, men ikke begrenset til, følgende:
1. Peker et ladd våpen i annen retning enn skyteretning eller mot en deltaker eller funksjonær.
Dette sikkerhetsbruddet skal medføre til umiddelbar diskvalifikasjon fra matchen og konkurransen. Den skyldige skal så raskt som mulig bli eskortert bort fra banen. Denne typen av oppførsel vil ikke bli tolerert under noen omstendigheter.
2. Mister et ladd våpen.
3. Plassere et ladd våpen i hylsteret uten at kommandoen "LAD OG HYLSTRE"  er gitt før start av en serie eller stage i matchen (se Regel 10.1.2 og 10.1.3)
4. Ethvert skudd i hylsteret, i barrikaden, i bakken mindre enn seks (6) fot ( 2 yard – 183 cm) foran standplasslinjen, i luften, eller som treffer en sidevegg / bjelke eller tak.
5. Konsumering av eller å være under påvirkning av alkohol eller narkotika når det skytes under matchen eller konkurransen. 
6. Enhver annen handling som etter Range Offiser eller andre funksjonærer  i konkurransen rimelig mener utgjør usikker eller inkompetent våpenhåndtering og som utgjør en fare for andre person eller som beviser en uvøren ignorering av sikkerheten for seg selv eller andre.
(c) Konsekvensen av diskvalifikasjon
Når en deltaker blir kvalifisert som beskrevet ovenfor, skal vedkommende anses som å ha fullført den matchen eller konkurransen og skal plasseres nederst på resultatlisten for rangering formål.

 

10        Standplassledelse og kommandoer

 

 

 

4.1. 10.1 Disiplin

 

Sikkerheten til deltakerne, funksjonærer og tilskuere krever kontinuerlig oppmerksomhet ved håndtering av våpen og forsiktighet ved forflytninger på skytebanen. Selvdisiplin er nødvendig for alle. Hvor slik selvdisiplin mangler er det en plikt for funksjonærer å håndheve disiplinen og plikt for deltakerne til å bistå i en slik håndheving.

 

 

 

4.2. 10.1.1  Sylinder åpen – Sluttstykke i bakre stilling

 

Med mindre revolvere eller pistoler er hylstret, skal sylinder på revolver være svinget ut i åpen posisjon, sluttstykket (sleiden) på pistoler være låst i bakre stilling uten magasin.

 

 

 

4.3. 10.1.2  Revolvere eller Pistoler uladd

 

Revolvere eller pistoler skal ikke lades før deltakeren er på standplass og etter at kommando «LADING" er gitt.

 

 

 

4.4. 10.1.3  Ladet Revolver eller Pistol

 

En revolver eller pistol med patron i sylinderen/kammeret skal anses som ladet. En pistol med sluttstykket i frem stilling og/eller med et magasin satt inn, skal anses som ladet.  . Ingen våpen får lades før skytteren er på sin anviste standplass og kun etter kommando "LADING" er gitt av Range Officer.

 

4.5. 10.1.4  "AVBRYT SKYTING"

 

Ved kommando «AVBRYT SKYTING» skal alle våpen tømmes for patroner umiddelbart. 

 

4.6. 10.1.5  «IKKE KLAR»

 

Skytteren skal melde ifra til ange Officer dersom han ikke er klar til å begynne skytingen, når Range Officer kommanderer: «ER LINJEN KLAR» («IS THE LINE READY») I så fall skal skytteren løfte en arm å rope «IKKE KLAR» («NOT READY»). Hvis Range Officer ikke blir oppmerksom på skytteren og skytingen startet, får skytteren muligheten til omskyting direkte etter at pågående skyting er ferdig. Om skytteren ikke melder ifra om at han ikke er klar og ikke starter å skyte, har skytteren ingen rett til omskyting.

 

10.2   Høylytt tale

 

Høylytt tale eller fornærmende språkbruk som forstyrrer gjennomføringen av matchen eller deltakerne under skyting, er ikke tillatt.

 

Utskjelling eller fornærmende ordbruk fra deltakere gir grunnlag for diskvalifikasjon. Utskjelling eller fornærmende ordbruk fra funksjonærer gi grunnlag for utskifting av vedkommende.

 

 

 

10.3   Forsinke start av match eller serie

 

Ingen deltakere skal forsinke starten på en match grunnet sendrektighet eller manglende forberedelser. Er ikke skytteren klar til å begynne matchen uten gyldig grunn, skal matchen starte uten vedkommende skytter. Forsinket skytter kan tre inn i skytelaget og fullføre resten av matchen ved første anledning uten å forstyrre de andre deltakerne. Skytterens resultat er summen av de skudd som er skutt. Skytteren har ikke krav på omskyting av den del av matchen som vedkommende er forsinket til.

 

10.4   Kontrollere banen

 

Alle skyttere har en plikt til å kontrollere standplassen sin etter endt match før de forlater banen. Range Officer skal føre tilsyn med kontrollen og sørge for at standplassen holdes ren. 

 

10.5   Skytteren skal anvise

 

Skytterne skal fungere som anvisere og notere resultater for skiven til høyre, når Range Officer ber skytterne om å gjøre det. Inge skytter skal anvise eller notere resultat på sin egen skive.

 

 

 

10.6   Gjenta Kommandoer

 

En funksjonær skal gjenta Range Officer sine kommandoer kun om disse kommandoene ikke kan kunne høres tydelig av en eller flere skyttere under Range Officers veiledning.

 

 

 

10.7   Standplasskommando

 

Når en match skal starte ber skytelederen skytelaget om å innta skytelinjen, og roper opp skytternes standplasser, roper ut hvilken match som skal skytes samt antall skudd og skytetid.

 

Når skytelederen har kontrollert at banen er klar kommanderer han «LAD OG HYLSTRE» (LOAD AND HOLSTER)

 

Deretter spør han: «ER LINJEN KLAR» (IS THE LINE READY)

 

Hvis en skytter ikke er klar skal han løfte en arm å rope –»IKKE KLAR» (NOT READY)

 

Skytelederen roper da: «LINJEN ER IKKE KLAR» (THE LINE IS NOT READY) Går så og kontrollerer hva problemet er og forsøker å hjelpe til med å løse det.

 

Når feilen er rettet roper han: LINJEN ER KLAR! (THE LINE IS READY)

 

Etter 3 sekunder følger startsignal eller skivene svinges frem.

 

Når skytingen er over kommanderer skytelederen:» STANS, KLAR FOR VISITASJON» (CEASE FIRING, UNLOAD AND SHOW CLEAR). OBS! En skytter får ikke åpne tønne eller ta ut magasinet fra pistolen før skyteleder eller skytelederassistent er fremme hos skytteren.

 

Skytelederassistentene kontrollerer nøye at alle sylindere (revolver) patronkammer (pistol) er tomme. Etter kontrollen kommanderes for revolver: «HYLSTRE» (HOLSTER), for pistol «SPENN NED, HYLSTRE» (HAMMER DAWN, HOLSTER)

 

Når skyelederen har kontrollert at alle våpen er tomme og hylstret, kommanderes: «BANEN ER SIKKER, ANVIS” (THE RANGE IS SAFE, SCORE). OBS! Først etter denne kommandoen kan skytteren gå foran standplasslinjen og rydde sin standplass ved å plukke opp hylser, hurtigladere, magasin etc..

 

 

 

10.8   Avtrekksfunksjon

 

(a) Double-action

 

Double-action avfyring oppnås ved å trekke avtrekkeren bakover med en bevegelse for å løfte hammeren og la den falle uten ellers på annen måte spenne opp hanen. Når double-action skal brukes.

 

 

 

(b) Single-action
Single-action skyting skjer ved å spenne hanen før hvert skudd avfyres (enten med hånden eller at våpenet spenner hanen). Når singel-action er beskrevet, kan enten singel- eller double-action brukes.  Hanen får spennes med valgfri hånd.

 

(c) Halvautomatisk Pistol
For halvautomatiske pistoler, er singel-action tillatt. Halvautomatiske pistoler, singel- og double-action, for kun kamre en patron i kammeret etter at pistolen er fri fra hylsteret og peker i skyteretningen, etter at signal for å starte å skyte er gitt. (Se Regel 10.0).

 

10.9   Ladning

 

Etter innledende ladning, skal all ladning være med patroner fra skytterens lomme, patrolbelte, mekaniske ladere (hurtigladere) eller spesiell pose som må være på skytterens person, unntatt det som følger av Regle 19.11. Det er ikke tillat å lade med mer enn 6 patroner om gangen (gjelder også for hurtigladere og magasin til pistoler). Det er skytterens ansvar å ha tilstrekkelig ammunisjon i sin besittelse for å gjennomføre serien og matchen. Regle 10.3 gjelder også for ved forsinkelse eller manglende forberedelse som forsinker starten av en serie. Dersom utstyret som skal brukes er tvilsomt, bør det sendes til Match Director for vurdering før matchen starter.

 

10.10   Hylstret våpen

 

Ved starten av hver serie eller match, skal våpenet være hylsteret. Etter kommandoen "LINJEN ER KLAR " (THE LINE IS READY), kan ingen deler av skytterens hendene berører skytevåpen eller hylster inntil kommando eller signal er gitt for å starte å skyte, eller skivene har startet å vende fram.

 

 

 

5. 10.11   Hylstret halvautomatiske pistoler

 

Halvautomatiske pistoler kan ikke hylstres med en patron i kammeret. Se Regel 10.8.

 

11             STEVNELEDELSE

 

 

 

Stevneledelsen skal ha god erfaring med gjennomføring av PPC1500 øvelser, og fult ut meget gode kunnskaper av WA1500 reglene.

 

6. 11.1   Stevnelder

 

Stevneleder er direkte ansvarlig for en velfungerende gjennomføring av hele turneringen. Stevnelederen kan endre skyteprogrammet som fremkommer av innbydelsen så fremt det er godtgjort at stevnelederens Bulletin er gjort kjent for alle deltakerne, og at slike endringer ikke er i strid med de gjeldende WA1500 reglene.

 

 

 

Stevnelederen er direkte ansvarlig for all aktivitet på banen, herunder at sekretariatet fungerer godt, at sikkerheten er ivaretatt og at opptreden til alle funksjonærer, deltagere og tilskuere er disiplinert.

 

 

 

Stevnelederen skal vise god dømmekraft og atferd, og alle beslutninger skal være preget av absolutt upartiskhet, fasthet, høflig og konstant årvåkenhet. Er stevneleder i tvil om en beslutning, skal stevnejuryen konfereres, og dens avgjørelse er bindende.

 

 

 

 

 

7. 11.2   Jury

 

Ved verdens og kontinentale mesterskap skal minst ett medlem av juryen være fra et land eller område som ikke er medlem av vertslandet eller regionen.

 

 

 

For alle stevner som ikke er verdens eller kontinentale mesterskap, skal stevneleder oppnevne en 3-persons jury. Jurylederen må være medlem av den arrangerende organisasjonenog ferdigstille de rapporter som WA 1 500 krever.

 

 

 

Deltakerne i turneringen kan være medlemmer av juryen.

 


Under ingen omstendigheter kan noen i stevneledelsen eller funksjonærer (regel 11.111.311.4 og 11.5) være medlem av juryen.

 

 

 

Medlemmer av juryen skal ikke være involvert i juryavgjørelser av saker de er personlig involvert i. Stevneleder skal i slike tilfeller oppnevne en erstatning for den eller de berørte jury medlemmene.

 

 

 

Juryformannen kan diskvalifisere deltakere, etter avgjørelse av juryen, i henhold til paragrafene 9.19 og 9.22.

 

 

 

 

 

8. 11.3   Standplassleder

 

Standplassleder (Chief Range Officer, CRO) skal ha full kommando av standplass, og skal gjennomføre matchene i henhold til tidsskjemaet som er godkjent av stevneleder. Standplassleder er ansvarlig for sikkerhet på skytebanen, og for håndhevelse av alle WA 1500 regler.

 

 

 

9. 11.4   Standplassassistenter

 

Standplassassistenter (Range Officers, RO) er assistenter til standplassleder; deltakere kan bli tildelt denne plikten.

 

 

 

RO er ansvarlig for sikkerheten og disiplinen av funksjonærer, deltakere og tilskuere i den del av standplass vedkommende er blitt tildelt ansvaret for. RO skal føre tilsyn med scoring, og er ansvarlig for at deltakernes utstyr og skytestillinger er som foreskrevet for den matchen som skytes.

 

 

 

RO skal være fullstendig kjent med programmet og WA 1500 reglene, og skal etter beste evne følge alle instrukser gitt av stevne- eller standplassleder. RO skal opptre høflig og bestemt, og være konstant på vakt og upartisk i sin håndtering av konkurrenter.

 

10. 11.5   Stevnesekretær

 

Stevnesekretær er ansvarlig for all statistisk arbeid i forbindelse med matchen, bortsett fra selve resultatregistrering når denne gjøres på banen. Stevnesekretæren er direkte ansvarlig overfor stevneleder. Ved behov kan det utnevnes assisterende stevnesekretær.

 

11. 11.6   Stevnesekretærens plikter

 

Stevnesekretæren plikter er:
(a) Registrere deltakerne og kontrollere deres tilhørighet og klassifisering.
(b) Ta imot påmelding til matcher.
(c) Utarbeide og oppdatere en liste over konkurrenter som viser navn, WA ID og klassifisering.
(d) Fordele skytterne i skytelag (squad) og skrive ut skytelaglister, når dette brukes.

 

(e) Forberede resultatkort (score card)
(f) Sjekk tillegg på målekort og korrekte summer.
(g) Tabuleringene score på Order of Merit.
(h) Utarbeide Foreløpig og offisielle Bulletins.
(i) Opprettholde et Official Bulletin Board.
(j) Bestem vinnere og distribuere utmerkelser.
(k) Rapportere til Match Director og juryens formann for passende disiplinærtiltak eventuelle uregelmessigheter i avfyring eller
scoring som kan angis ved squadding poster eller scorekort.
(l) Gjør nødvendige rapporter til WA1500 innenfor angitt tid.

 

12. 11.7   Bevaring av Records

 

The Statistical Office vil beholde i orden alle fullførte offisielle målekort før utløpet av tiden
tillatt for utfordringer og protester.

 

 

 

13. 11.8   Foreløpige Bulletins

 

Foreløpige Bulletins på alle kampene vil bli lagt ut så raskt som mulig på den offisielle oppslagstavlen og forblir en rimelig Tiden for å tillate konkurrenter å varsle Statistical Office of tilsynelatende feil. Utfordringen stengetid vil oppgis på hver bulletinen.

 


Men der en oppslagstavle er brukt og alle scorene til konkurrentene er lagt ut på denne, slik vil bli akseptert i stedet for de ovennevnte, forutsatt at en melding som vises til utgangen av utfordringen tid.

 

14. 11.9   Offisielle Bulletins

 

Offisielle Bulletins vil bli lagt ut på Official Bulletin Board. Men i prosedyren beskrevet i Regel 11.8 for oppslagstavler, skal slike skårer være akseptabelt og blir endelig etter utløpet av utfordringen tidsperiode og skal fungere som en offisiell Bulletin.

 

15. 11.10   Korrigering av Bulletin feil

 

Den statistiske kontor vil rette opp feil som kan komme til seg oppmerksomheten til kontoret før offentliggjøringen av Official Bulletin.

 

16. 11.11   Endring Offisiell Bulletins

 

Ingen offisielle Bulletin skal endres unntatt på fullmakt fra stevneleder eller jury gis før tiden har utløpt for å utfordre den siste av de foreløpige bulletiner som kreves for å dekke alle planlagte hendelser. Etterfølgende endringer fra Match Director eller Jury er begrenset til korrigering av:
(a) skrivefeil.
(b) Aggregate bulletiner som den totale poengsummen er ikke enig med resultatet som vises på offisielle Bulletins for
fyrstikkene omfatter aggregatet.
(c) Hvor har blitt gjort en feil ved å ikke følge programmet tidsplanen for tildelinger.
(d) Feil i klassifisering av konkurrenter, konkurrenten har tidligere blitt informert om slike feil og av
hans / hennes korrekt klassifisering.
(e) Diskvalifikasjon av konkurrenter som tilbys av reglene 9,19 og 9,22.

 

 

 

17. 11.12   Individuell Squadding

 

Hvor forhånd oppføringer er mottatt, kan squadding for alle kampene gjøres på forhånd. Konkurrenter kan være squadded så de beveger seg i en bestemt avstand langs skuddlinjen etter hver kamp. De kan bli squadded så til klassen, men uansett hvor praktisk alt en klasse bør brann på samme stafetten. Hvor legg oppføringer er mottatt, de kan squadded som fill-ins til de ovennevnte. Squadding av klasser sammen vil bli tillatt som skissert ovenfor.
Medlemmer fra samme klubb bør være adskilt med minst en standplass. Se regel 11.15.

 

18. 11.13   Lag Squadding

 

Alle lagets kamper vil bli squadded med ett eller to tilstøtende målene er tilordnet til hvert lag, og der det er mulig alle Lagene vil brann samtidig. Når nok mål som er tilgjengelige, kan mer enn 2 tilstøtende mål blir tildelt hvert lag, men bare når alle lagene kan squadded slik som å skyte samtidig. Coaching innenfor teamet er tillatt i lagets kamper. Derfor vil ikke mer enn 2 tilstøtende mål blir tildelt hvert lag, med mindre alle Lagkapteinene indikere deres vilje til å bruke mer enn 2 mål.
Lag mål kan bli tildelt av Statistisk Officer eller trukket av sjanse for Team Captains under
tilsyn av Statistical Office eller banesjefen.
Lag scorekort vil vise navnene på teamet offiser, og hver avfyring medlem og varamedlem.
Bortsett fra i kamper hvor målene er merket med konkurrentens navn eller nummer, en Lagkaptein kan overdra gruppemedlemmer til team mål i en slik størrelsesorden som han ønsker, og kan endre rekkefølgen på skyting mellom
stadier.

 

19. 11.14   Range Assignment

 

Når den brukes, er utvalget oppdragskort utarbeidet av Statistical Office og levert til standplassledere før til hver kamp. Standplassledere sjekke konkurrentene på standplass for å forsikre seg om at hver er på riktig avfyring punkt som angitt ved omfanget oppdraget kortet. Skulle noen omdisponering av konkurrentene være nødvendig på skuddlinjen standplassledere vil nøye merke til slike reassignments i feltet på området oppdraget kort. Disse kortene vil bli slått til Statistical Office umiddelbart etter avslutningen av hvert relé.

 

 

 

20. 11.15   Range Assignment halvautomatiske pistoler

 

Konkurrenter som skyter halvautomatiske pistoler vil brann på separate releer enn de som skyter revolver eller vil bli squadded til den ytterste høyre side av skytelinjen til hvert relé.

 

21. 11.16   Target Officers

 

Mål og rammer er under kommando av Chief Target Officer og slike assistent Target Officers som. Det kan være nødvendig. Target Offiserer er under kommando av banesjefen.
Target Officer er ansvarlig for sikkerheten og disiplin av personell engasjert i håndteringen av målene.
Han / hun er ansvarlig for vedlikehold av målene i forskriftsmessig stand og for effektiv montering og demontering av papirskiver under fremdriften av kampen. Når målene er hengt opp av konkurrenten, er det konkurrentens ansvar at riktig mål for kampen ble avfyrt er hengt.

 

22. 11.17   Plikt til å konkurrenter

 

Det skal være en plikt for alle drifts tjenestemenn og personell til å oppføre seg ordentlig ved å være rettferdig og upartisk til alle i å utføre sine ulike oppgaver. Ingen dommer skal forulempet en konkurrent eller tillate en slik praksis ved annen tjenestemann eller andre konkurrenter. Skulle en konkurrent utstyr eller oppførsel garanterer diskvalifikasjon fra en individ fyrstikk eller turnering, bør dette gjøres på en slik måte som vil føre til minst ulempe for alle bekymret. Dermed bør den offisielle staten til konkurrenten regelen eller del av regler for hvordan
diskvalifikasjon blir gjort.

  

12        LAGLEDERS OPPGAVER OG POSISJON

 

23. 12.1   Lagleder (team captain)

 

I lagmatcher, skal hvert lag ha en lagleder. Lagleder er ansvarlig for å opprettholde
disiplin i laget. Lagleder skal til enhver tid samarbeide med standplassleder og funksjonærer i konkurransen av hensyn til sikkerhet, effektivitet og god sportsånd.
Lagkaptein er ansvarlig for alle plikter medlemmene av har i laget. I lagmatchen, er det lagleders ansvar å:

 

(a) Være kjent med stevneprogrammet.
(b) Oppgi riktig påmelding.
(c) Fylle inn all nødvendige data på lagets resultatkort.
(d) Sørge for at lagmedlemmene rapportere til riktig standplass til rett tid, klar til å skyte.
(e) Kontrollere resultatet, signere resultatkortet og gjøre endringer.
(f) Kontrollere foreløpige og endelige resultatlister og offisielle oppslag. 
(g) Levere protester (muntlig og skriftlige).
(h) Hente premier.

 

 

 

24. 12.2   Lagtrener

 

Lagtrener er lagleders stedfortreder utføre slike oppgaver som lagledertildeler. Lagtrener fungerer som lagleder i dennes fravær, og blir under slike omstendigheter ansvarlig for å opprettholde disiplin i laget og for alle andre oppgaver og ansvar lagkapteinen har i konkurransen.

 

 

 

12.3   Lagpåmelding

 

I lagmatcher skal lagledelsen, alle lagets skyttere, reserverskytter (om det tillates av matchreglene), føres inn i påmeldingsbklanketten (eller slik som angitt i stevneprogrammet) før første skudd i matchen skytes. Hvis lagleder eller lagtrener også skal være lagskytter, skal også vedkommende påmeldes. Se regel 2.4.

 

12.4   Bytte av skytter

 

Dersom reserveskytter er tillatt, og har blitt ført inn på påmeldingsskjemaet, kan Lagleder erstatte lagskytter med en reserve når som helst før lagskytteren har skutt sitt første skudd (prøveskudd eller matchskudd), ved å varsle den som skal anvise skiven og Range Offiser.

 

Etter at en lagskytter har skutt sitt første skudd (prøveskudd eller matchskudd), får denne skytteren kun erstattes i tilfelle av en uforutsett hendelse, så som ulykke eller sykdom, og bare etter at det er godkjent av Chief Range Offiser. Alle skudd som er skutt av lagskytteren som erstattes vil være tellende, reservens skyter kun de gjenstående skuddene i serien (matchen).

 

12.5   Lagleder og lagleders plassering

 

I lagmatcher skal enten lagleder eller lagtrener tillates å være på standplassen, rett ved siden og bak skytteren, plassert slik det ikke forstyrrer den normale gjennomføring av serien eller et annet lags medlem, og får heller ikke bevisst fungere som sol-, vind- eller regnbeskyttelse etc.

 

 

 

12.6   Coaching i lagmatcher

 

Coaching er tillatt i alle lagmatcher, og da kun innom laget. Hver lagskytter får ha èn coach når lagmatchen skytes. Ingen andre optiske hjelpemidler enn håndholdt kikkert er tillatt brukt av coachen. Coachen hjelper lagskytteren gjennom å rope ut treffene, kontrollere skytetiden, kontrollere anvisning, instruere siktejustering etc., men må passe på å kontrollere stemmen og være påpasselig sli at andre deltakere ikke blir forstyrret. Coachen får ikke fysisk assistere med ladning/omladninger eller siktejustering eller plassere seg slik at det fungere som sol-, vind- eller regnbeskyttelse etc.

 

13      FYSISK FUNKSJONSHEMMEDE SKYTTERE

 

 

 

13.1   Fysisk funksjonshindret skytter

 

En skyter som på grunn av et fysisk funksjonshinder ikke kan skyte en eller flere angitte skytestillinger eller behøver spesielt utstyr eller hansker kan bevilges dispensasjon fra PPC-Norway for og få bruke andre skytestillinger eller utstyr eller begge deler. For at dispensasjon skal innvilges må skytteren skriftlig søke om dispensasjon og forklare hvilke alternative skytestillinger skytteren ønsker å bruke eller hvordan spesielt utstyr skal brukes. Skytteren må også vedlegge legeattest som bekrefter funksjonshindringen. Internasjonalt kan det også forlanges bilder av hvordan evt. ekstra utstyr skal benyttes.

 

a) Søknader vil bli vurdert av WA1500 eller NSF. 

 

Rekord gjelder ikke for resultat som har blitt oppnådd med spesielt utstyr eller med endret skytestilling.

 

 

 

13.2   Ikke permanent skade

 

Skytter som har pådratt seg en skade som forhindrer skytteren fra å skyte fra en spesiell skytestilling får benytte seg av en vanskeligere skytestilling. F.eks. sittende kan brukes istedenfor liggende, knestående kan brukes istedenfor sittende og stående kan brukes istedenfor knestående. Skytteren må informere stevnelederen om dette på forhånd og vise hvilken skytestilling skytteren vil bruke istedenfor slik at stevnelederen kan se att den følger reglene.

 

 

 

14        ANVISING

 

 

 

14.1   Når skal det anvises

 

Skivene anvises etter hver serie eller match som bestemt av stevneledelsen.

 

14.2   Hvor anvisning skal gjøres

 

Skivene kan anvises på skivestativet, bakenfor standplassen eller i sekriteriatet, Den som skal anvise skiven skal være tilstede ved skiven når den anvises.

 

 

 

14.3   Skiver og resultatkort

 

Skivene utgjør resultatkort inntil resultatene har blitt skrevet på resultatkortet og akseptert av skytteren (hva gjelder skytterens plikter ved anvisning, se Regel 14.16). Skivene forblir arrangørens eiendom.

 

 

 

14.4   Hvordan anvise

 

Når ytre kanten av et skuddhull tangerer utsiden av poenglinjen gis den høyeste av verdiene.

 

Tolk skal brukes for å avgjøre om kulehull bryter linjen. Tolk får kun benyttes om de er innenfor følgende mål:

 

.32 Kaliber, .310"–.314" 10mm/.40 Kaliber, .397"–.401" 9mm, .355"–.359" .44 Kaliber, .426"–.430" .38 Kaliber, .355"–.359" .45 Kaliber, .450"–.454"

 

 

 

(a) Ved ovale kulehull gis den høyeste valør hvis kulekanten tangerer linjen, selv om hullet er likt med hele kulens lengde istedenfor et sirkel formet hull.

 

 

 

(b) Langskudd som går innover skiven skal ha den høyeste valør hvis kulehullets blykant tangerer en høyere valør, Bortsett fra at valøren ikke får være mer enn en ring over kulens første innslag. Skiven defineres som hele kartongen eller arket den er trykket på. Når første innslag er utenfor skiven skal langskudd dømmes som bom. Når første innslag er i skiven men utenfor poengringene, og blykanten er innenfor poengringene gis laveste valør.

 

 

 

(c) Når en kule går igjennom skiven fra baksiden skal den dømmes som bom.

 

 

 

14.5   Autorisert bruk av plugtolk og overleggstolk

 

Pluggtolk skal kun benyttes av autorisert banepersonell, som kan inkludere skyteleder, stevneleder, stevnesekretær eller jurymedlemmer, avhengig av hva som er enklest for det aktuelle stevnet.

 

Ingen av skytterne får ved noe tilfelle bruke pluggtolk for å avgjøre valøren av et skuddhull.

 

Skyttere får bruke NSF eller WA1500 offisielle overleggstolk («overlay»). Matchprogrammet skal redegjøre for hvem som får bruke pluggtolk, og under hvilke forutsetninger plugtolker får brukes.

 

14.6   Fjerning av plugtolk

 

a) Hvis det brukes pluggtolk skal denne bli sittende i kulehullet inntil skytter og anviser er enige, eller til juryen har tolket skiven. Et kulehull kan ikke plugges på nytt og må da dømmes av juryen.

 

b) Kun juryen kan bruke en pluggtolk for å avgjøre dobbeltreff.

 

 

 

14.7   Bom - Missing

 

Treff på utsiden av poengsonen regnes som 0 (se 14.4)

 

Kuler som ikke passerer igjennom skiven og evt. bakskive regnes som bom.

 

14.8   Tidlig eller sent avgitt skudd

 

Hvis skudd blir avfyrt før startsignal eller etter stanssignal, skal samme antall treff av høyeste valør regnes som bom.

 

For sent avgitt skudd dømmes av standplassleder og tilkjennegis skytteren, og noteres på skiven og baneprotokoll.

 

 

 

14.9   Alle avfyrte skudd teller

 

Alle skudd avfyrt av en deltager etter at man har inntatt sin posisjon på skytelinjen skal regnes med i resultatet, også skudd avfyrt ved uhell.

 

Resultatet er fra første tellende skudd som er skutt i matchen. Har skytteren ikke skutt ett tellende skudd, vil resultatet være fra den første prøveskudd serien, hvis det er prøveskudd.

 

 

 

14.10   Treff på feil skive

 

Treff på feil skive dømmes som bom.

 

14.11   Rikosjetter

 

Hull i skiven laget av en rikosjetter er ikke tellende treff, men skal dømmes som en bom. Det må bemerkes at et kulehull som ser ut som et nøkkelhull, ikke nødvendigvis er en rikosjett.

 

14.12   Synlige treff og tette treffgrupper

 

Hovedregel er at det kun er synlige treff som er tellende. Unntatt når en treffgruppe med tre eller flere kulehull er så tett at det er mulig for en eller flere kuler å passere uten at blir merke i skiven (ikke synlige treff), og ingen bevis finnes for at kulen(e) har truffet noe annet sted enn igjennom skiven. I slike tilfeller skal anvisningen skje til skytterens fordel. Er det ikke synlig treff i to (2) i treffsoner, skal ikke synlig treff dømmes med høyeste verdi.

 

 

 

14.13   For mange treff

 

Om flere enn det foreskrevne antallet treff finnes på en skive og de kan identifiseres til en annen skytter ser man bort fra disse. Hvis det fremdeles etter at den andre skytterens treff har blitt annullert fremdeles finnes for mange treff anvises det etter regel 9.10 (b) med følgende unntak:

 

a) Alle treff har samme verdi

 

b) Hvis skytteren aksepterer det foreskrevne antallet treff av laveste verdi.

 

c) Hvis skytteren feilaktig har skutt færre skudd enn foreskrevet på sin skive, men skiven inneholder flere treff enn han har skutt, kan skytteren velge å beholde de treff av høyeste verdi som stemmer med det antallet skudd han har skutt, og de manglende skudd anvises som bom.

 

 

 

14.14   Anvisning av skiven

 

Skiver får anvises eller byttes etter arrangørens ønsker så lenge det følger matchprogrammet, og ikke strider mot WA1500 reglene. Etter det anbefalte antall skudd er gjennomført, og kommando fra skytelederen er gitt får skytterne gå frem å se på sine skiver, men de får ikke berøres.

 

(a) Når skivene er anvist noterer anviseren treffene og får disse godkjent av skytteren, eller når en bedømmingsprosess er avsluttet, kan skivene lappes eller byttes ut.

 

(b) Når skivene anvises etter at de er tas ned fra stativene skal de bæres bort av skivepersonell eller anvisere på kommando “Bytt skiver”. Skivene leveres til sekretariat eller til anvist plass for anvising.

 

(c) Skiver som bevisst er endret eller anvist for å gi en skytter en fordel skal ikke anvises.

 

14.15   Anviserens plikter

 

Når skivene anvises før de tas bort fra stativene eller på annet anvist sted skal anviseren:

 

(a)Legge sammen og notere treffene i tabellen på (“legend”) (i skivens øvre høyre hjørne) til hele skiven er lagt sammen og avgjort og valørene er notert, og

 

(b) Notere det korrekte antall treff av hver valør på rett sted på resultatkortet, og

 

(c) Når anvisningen er ferdig skal anviseren

 

(1) Føre inn total resultat

 

(2) Signere resultatkortet

 

(3) Få skytteren (eller lagkaptein i lagmatcher) til å signere scorekortet

 

(4) Levere resultatkort til sekretariatet.

 

 

 

14.16   Skytterens plikter

 

Etter at resultakortet er blitt fylt ut av anviseren skal skytteren:

 

(a) Kontrollere treffene og sammenligne med det resultat som er notert på scorekort/skive; og

 

(b) Kontrollere at resultatkortet er korrekt utfylt og i samsvar med det antall treff som er angitt for gjeldende match; og

 

(c) Signere resultatkortet som skytter hvis resultatkortet er rett utfylt, og dermed godta resultatet; eller

 

(d) Skrive “ tolkes “ istedenfor skytterens signatur hvis det rettes tvil om skuddvaløren eller annet i henhold til Regel 17.1; og

 

(e) Etter dømming/tolking prosessen er gjennomført, levere inn resultatkortet til sekretariatet med eventuelle endringer signert av skyteleder og skytter.

 

 

 

14.17   Resultatkort

 

Resultatkort utleveres til den enkelte skytter av sekretariatet, som igjen leverer det til anviser ved rett anledning. Signerte resultatkort skal leveres på anvist sted.

 

14.18   Korrigering av resultatkort

 

Korrigeringer av resultatkort er ikke tillatt.

 

Hvis korrigeringer er nødvendige skal det gjøres av anviseren eller skyteleder. Korrigeringer gjøres ved overstreking av feil resultat og nytt resultat noteres over, og den som korrigerer angir hva som er korrigert, og signerer på det som er korrigert.

 

14.19   Matchen starter

 

Resultat for matchen vil være tellende etter at første skudd er skutt av skytteren. Hvis edet er skutt prøveskudd, skal første serie være tellende. (Er det ikke mulig å finne tilbake til første serie med prøveskudd, skal skytteren få et resultat på 7 poeng som tellende.

 

 

 

15        STRAFF

 

 

 

15.1   Tidlig eller sent skudd

 

Ved bruk av vendeskiver kan tidlige eller sene skudd anvises som bom.

 

Når faste skiver brukes må tidlige eller sene skudd trekkes fra. Det gjør ved at samme antall treff av høyeste valør som feil avgitte skudd, anvises som bom.

 

 

 

15.2   Feil skytestilling

 

Alle skudd som har blitt avfyrt i feil skytestilling skal trekkes fra skytterens skive. Det gjør ved at samme antall treff av høyeste valør som feil avgitte skudd, anvises som bom.

 

 

 

15.3   Skytelinjer

 

Alle skudd som har blitt avfyrt når skytteren bryter skytelinjene skal trekkes fra skytterens skive. Det gjøres ved at samme antall treff av høyeste verdi som feil avgitte skudd, anvises som bom.

 

 

 

15.4   Registrerte regelbrudd og straff

 

Standplassleder er ansvarlig for registrering av alle:
(a) Tidlige og sene avgitte skudd

 

(b) Feil skytestilling

 

(c) Advarsler, og

 

(d) Straff

 

Regelbrudd og straff skal noteres på skive/resultatkort, og på en baneraport, og leveres sekretariat

 

16        RANGERING

 

 

 

16.1   Match

 

Begrepet "match" som brukes i dette avsnittet refererer til alle enkeltpersoner, team og sammenlagte matcher.

 

16.2   Verdien av "X"

 

I alle matcher der X medregnes er X den høyeste verdi.

 

16.3   Lagmatcher

 

Rangering avlagmatcher gjøre etter følgende rekkefølge:

 

 

 

(a) Ved å se lagresultatet som et individuelt resultat. Samme rekkefølge som i regel 16.4 skal da brukes.

 

(b) Ved høyeste individuelle aggregerte resultat.

 

(c) Ved nest høyeste individuelle aggregerte resultat.

 

 

 

16.4   Rangering

 

Når 2 eller flere skyttere eller lag har samme numeriske resultat benyttes følgende rekkefølge for rangering:

 

 

 

Individuelle og lagmatcher

 

 

 

(a) Flest antall X i den matchen.

 

(b) Minste antall bom i den matchen.

 

(c) Færrest antall treff av laveste valør i den matchen.

 

(d) Minste antall lavere valører i den matchen

 

(e) I en match med mer enn en stage der skivene anvises separat, følg prosedyren (a) til (d) på den siste skiven som er brukt. Ved skyting på redusert skive brukes de to siste skivene.

 

(f) Individuelle resultat som ikke kan rangeres, rangeres etter resultat i neste individuelle match eller matcher om nødvendig. Eksempelvis like resultat i match #1 rageres av resultatet i match #2 etc.

 

(g) Individuelle aggregerte resultat skal brukes for å rangere like individuelle resultat som ikke kan rangeres i den siste individuelle matchen, inkludert den individuelle summeringen. Like resultat i en ytterligere eller tillagt match (Slik som SR4”, SR6” eller SR2,75” etc.) som ikke kan rangeres etter 16.4 (a) til (e) skal rangeres ved omskyting i momentet stående uten barrikade (match #4).

 

(h) Alle resultat som er like numerisk og med like mange X etter siste premie gis samme plass siffer, og plasseres alfabetisk etter skytternes etternavn.

 

 

 

17        UENIGHETER OG PROTESTER

 

 

 

17.1   Uenighet

 

Når en skytter mener at et skudd avfyrt av han/henne eller av en annen skytter har blitt feilaktig anvist eller notert, kan han /hun levere en “Challenge”. En “Challenge” må gjøres umiddelbart når resultatet foreligger. Omtolking med plugg- eller overleggstolk er da tillatt. Ingen “Challenge” får aksepteres etter at skiven har blitt håndtert av skytteren eller tatt bort fra banen.

 

(a) En “Challenge”-avgift, som ikke får overstige 10€, kan tas av alle skyttere som fremlegger en “Challenge”. Avgiften betales før omanvisningen starter. Hvis den som leverer en “Challenge” får medhold betales avgiften tilbake. Hvis en “Challenge” blir avvist tilfaller pengene stevnets totale overskudd. Stevnelederens, juryens eller den offisielle dommerens beslutning er endelige i et WA1500 stevne.

 

(b) Når skivene anvises i skivestativene eller på en spesiell anvist plass, og det blir foretatt en “challenge”, skal skytelederen umiddelbart tilkalle stevneleder, jury eller dommeren som skal anvise skiven. Hvis nødvendig, for å unngå å drøye matchen, kan skiven byttes ut med en ny og matchen fortsette. Stevnelederen, jury eller dommeren skal anvise skiven så snart som mulig og informere skytteren.     

 

(c) Når skivene anvises i sekretariatet gjøres den nye kontrollen av stevnesekretær (hvis denne tidligere ikke har anvist eller kontrollert skiven) og stevneleder, jury eller den offisielle dommeren i den rekkefølgen.

 

(d) Uenighet om resultatlisten tas opp av en skytter under “Challenge”-perioden.

 

(e) Stevnelederen etter eget godbefinnende omkontrollere hvilken som helst av skytterens skiver ved et administrativt “Challenge”. En slik “Challenge” må gjøres innenfor “Challenge”-perioden og kontrolleres av juryen. For nærmere beskrivelse av oppgavene til stevnesekretariatet se regel 11.

 

17.2   Protester

 

En skytter kan formelt protestere mot:

 

 

 

(a) En urettferdighet som skytteren mener har blitt gjort mot han/henne, bortsett fra anvisning som kan bestrides i henhold til regel 17.1

 

(b) Forhold som andre skyttere har fått skyte under.

 

(c) Utstyr som andre skyttere har fått lov til å bruke.

 

 

 

17.3   Hvordan protestere

 

En protest må umiddelbart igangsettes når den hendelse som protesten gjelder inntreffer.

 

Hvis følgende prosedyre ikke følges vil en protest automatisk bli erklært ugyldig: 

 

 

 

(a) Framfør protesten muntlig til skyteleder eller stevnesekretær. Hvis man ikke er fornøyd med han/hennes besluttning,

 

(b) Framfør protesten muntlig til stevneleder, juryleder eller den offisielle dommer. Hvis man ikke er fornøyd med han/hennes besluttning,

 

(c) Lever en skriftlig protest til stevneledelsen, juryleder eller den offisielle dommer med alle fakta angående protesten. En skriftlig protest må leveres innen 12 timer etter at hendelsen protesten gjelder inntraff.

 

(d) Stevneledelsen, juryleder eller den offisielle dommer skal innen 48 timer etter å ha mottatt protesten, med komplette fakta, videresende den til NSF for videre behandling.

 

 

 

17.4   Utfordringer og protester i lagmatcher

 

Skal gjøres av lagleder. Lagmedlemmer som mener de har grunn til å levere en “Challenge” eller en protest skal informere lagleder som leverer den offisielle “Challeng” eller den offisielle protesten hvis denne mener det er berettiget.

 

 

 

18        WA1500 REKORDER

 

 

 

Merknad: For at rekorder skal godkjennes raskt skal stevnesekretariatet sende inn “WA1500 Record Reporting Form” til WA1500 når rekorden har blitt verifisert av juryen.

 

Verdensrekordblanketter kan sendes på e-post til arrangører av WA1500 approberte stevner fra WA1500 Executive Committee.

 

18.1   Når kan verdensrekorder settes

 

Resultat som skal godkjennes som verdensrekord må være oppnådd I WA1500 eller NSF approberte stevner I følge regel 1.7 § (a), (b), (c) og (d).

 

Verdensrekorder må godkjennes av WA1500 før de offentliggjøres. Resultater oppnådd I en “Re-entrymatch” godkjennes ikke.

 

 

 

18.2   Resultat som kan brukes til verdensrekord

 

Resultatet må være komplett fra en hel match. Seri- eller etapperesultat eller resultat fra deler av en match kan ikke registreres som rekord.

 

18.3   Verdensrekord individuelle matcher

 

Resultatet må være oppnådd i en individuell match, resultater fra lagmatcher kan ikke godkjennes som individuell rekord.

 

 

 

18.4   Verdensrekord lagmatcher

 

Resultatene må være oppnådd i lagmatcher der de individuelle lagmedlemmer er forhåndspåmeldt.

 

Ingen kombinasjoner av individuelle matchresultat kan godkjennes som rekord.

 

Alle medlemmer i laget må være medlemmer av samme forbund eller forening.

 

Rekorder godkjennes kun når en slik match har blitt gjennomført.

 

 

 

18.5   Matcher hvor verdensrekord kan settes

 

Verdensrekorder skal noteres for individuelle resultat i de øvelsene som fremgår i regel 7.

 

Separate rekorder skal noteres for resultat oppnådd med revolver og pistol. To- og firemannslagsrekorder noteres kun i WA1500 60 skudd matcher, som del av en Wa1500 1500 match eller i en lagmatch slik som den beskrives i regel 12. Verdensrekorder noteres for både revolver og pistol.

 

 

 

18.6   Delte rekorder

 

Det skal ikke brukes noen form for rangering utover numeriske resultat inklusive X-rangering.

 

Delt rekordstatus skal gis for individuelle og lag når nasjonale rekorder tangeres.

 

18.7   Nasjonale rekorder

 

Norske rekorder noteres individuelt i henhold til regel 18.1 til 18.6, etter våpengruppene som fremgår av regel 3.1til 3,7 og 3.9. Norsk rekord for lagskying noteres etter regel 18.4.

 

Norske rekorder kan kun settes i Norgesmesterskap eller andre internasjonale mesterskap som er registrert i WA1500.

 

 

 

19        SKYTTERENS PLIKTER OG ANSVAR

 

 

 

19.1   Disiplin

 

Det er skytterens plikt til å samvittighetsfullt samarbeide med arrangøren i anstrengingene på å gjennomføre et sikkert og effektivt stevne. Deltagerne forventes å gjøre relevant funksjonær oppmerksom på brudd mot sikkerhet eller sportslige regler. Det å unnlate et slik samarbeid eller å gi et vitnemål, når slikt påberopes, som strider mot disse regler kan føre til at en skytter blir ansett som medhjelper til regelbruddet (se Regel 19.9). 

 

19.2   Kunnskap programmet

 

Det er skytterens ansvar å kjenne til programmet. Funksjonærer kan ikke holdes ansvarlige for at en skytter ikke får tak i eller bekjentgjør seg med programmet.

 

19.3   Tilhørighet

 

Det er skytterens ansvar å kun starte i de aktiviteter denne er hjemmehørende, og melde seg på i rett klasse.

 

19.4   Skytterne anviser

 

Skytterne anviser når stevnelederen forlanger det, bort sett fra at ingen skyttere får anvise sin egen skive. Se regel 14.15.

 

19.5   Skyttere fra samme klubb

 

Når skytterne anviser får ikke skyttere fra same klubb anvise hverandre.

 

19.6   Klassifisering

 

Det er skytterens plikt å kjenne til sin aktuelle klasseføring, når klasseføringssystemet brukes.

 

Skyttere kan kontrollere sin klasseføring for revolver henholdsvis pistol på hjemmesiden til WA1500.

 

Bortsett fra når annet i disse reglene angis, kan ikke en skytter bruke sin revolver klassifisering i pistol eller omvendt.

 

19.7   Individuelle påmelding

 

I individuelle matcher er det skytterens plikt å foreta sin egen påmelding på blankett eller på den måten stevneinvitasjonen foreskriver. Feil på grunn av uleselighet eller feil utfylt formular er kun skytterens ansvar. WA1500 medlemmer skal bruke samme stavemåte for navn og klubb i alle påmeldinger. Stevnesekretariatet behøver ikke å korrigere noe etter at påmeldingstiden har gått ut.

 

19.8   Inndeling av skytelag

 

Det er skytterens ansvar skaffe seg sin skytterlagsbillett for de aktuelle matcher (Eller konsultere oppslag med skytterlagsinndeling)  i god tid for å kunne være på rett plass til rett tid før starten av hver match. Det er ikke funksjonærenes plikt å tilkalle skytterne til standplass. Når skytteren mottar skytterlagsinndelingen skal han/ hun kontrollere at det er rett, og at tider for ulike matcher ikke kolliderer. Feil skal umiddelbart opplyses til stevnesekretariatet. 

 

19.9   Innfinne seg på standplass

 

Skytterne må innfinne seg på sin standplass så snart skytelederen har ropt opp laget, ha med seg rett våpen og ammunisjon for den aktuelle matchen, vare ferdig og ha våpenet i hylsteret. Ekstra tid tillates ikke for våpenreparasjoner, soting, siktejusteringer eller letende etter manglende utstyr etter at skytterlaget har blitt ropt opp.

 

19.10   Tidtakning

 

Det er skytterens ansvar å kjenne til tiden for en serie

 

Time for the firing of a string (within the Official time limit) is the competitor’s responsibility. Range Officers will not announce the time during the firing.

 

19.11   Ladning

 

Ingen skytter får lade en revolver eller pistol unntatt på standplass og etter kommandoen "LADE" har blitt gitt av standplassleder.

 

 

 

19.12   «STANS»

 

Skytterne må umiddelbart adlyde denne kommandoen ved å tømme revolver eller pistol uansett om de har fullført sin serie. Selv om avtrekket har begynt, må trykket frigis slik at skuddet ikke vil bli avfyrt.

 

19.13   Kontroll av anvisning/poeng

 

Det er en plikt for konkurrenter å sjekke sin score som er skrevet på resultatkortet, og å signere sitt resultatkort ved avslutningen av en match. Når anvisning er gjort i sekretariatet må skytterne umiddelbart kontrollere resultatlistene, og gjøre oppmerksom på feil innen den tid som er angitt for det stevnet. Unnlatelse av å sjekke resultater innen fristen gjør at man mister retten til en “Challenge”.

 

19.14   Forlate standplass

 

Det er skytterens plikt til å forlate standplass omgående ved avslutningen av matchen. Når man forlater standplassen, må revolver eller pistol være uladd og i hylster.

 

19.15   Kontroll a oppslag

 

Det er en plikt for alle individuelle skyttere og lagledere å sjekke oppslagstavlen mellom hver match. Stevnesekretær må straks meddeles om feil. Oppslagstavlen må kontrolleres og stevnesekretær gis beskjed om eventuelle avvik mellom foreløpige og Offisielle oppslag. Stevnelederens oppslag på oppslagstavlen har samme effekt som vilkår trykt i stevneprogrammet. Det er

 

Skytterens plikt å gjøre seg bekjent med alle av stevnelederens oppslag

 

19.16   Resultatkort skal signeres

 

Når anvisningen er avsluttet skal anviseren legge sammen skuddenes valør og fylle ut summen på resultatkortet, samt signere kortet.

 

Skytteren kontrollerer valører på de individuelle skudd og signerer resultatkortet.

 

Hvis en skytter eller lagkaptein forlater standplass uten å ha signert resultatkortet tillates ingen protester. Hvis en skytter eller lagkaptein velger å bestride et resultat, skrives det “Challenge” istedenfor signaturen. Lagkapteiner kontrollerer og signerer resultatkort i lagmatcher.

 

19.17   Ansvar

 

Følgende er skytterens ansvar:

 

a) At alt utstyr følger reglene for den aktuelle match som utstyret skal brukes til.

 

b) At skytterens skytestilling følger reglene.

 

c) At skytteren er kjent og forstår reglene som til matchen.

 

d) Å følge eventuelle advarsler som blir gitt av funksjonærene for mindre regelbrudd og akseptere en diskvalifikasjon for et stort regelbrudd.

 

e) Se til att hans/hennes skive ikke er endret på noe vis.

 

20        WA1500 KLASSIFISERING

 

 

 

20.1   Klassifisert skytter

 

Er alle individer som er offisielt klassifiser av WA1500.

 

Skyttere kan kontrollere sin klasseføring i både revolver og pistol på WA1500 sine nettsider.

 

20.2   Uklassifisert skytter

 

Er en skytter som ikke har en gyldig WA1500 klasseføring. En uklassifisert skytter skal i sin første match plasseres i den klassen som samsvarer med skytterens resultat.

 

Når skytteren har deltatt i sin første match skal denne ikke lengere ansees som uklassifisert.

 

Hvis en skytter har fått et klasseføringsresultat i f.eks. Pistol 1500, skal den oppnådde klassen brukes i alle matcher i henhold til regel 3.1 til 3.9. Etter det første resultatet i Revolver 1500 skal klasseføringen separeres

 

20.3   Klassifisering

 

PPC klasseføring gjøres kun for de individuelleWA1500 medlemmer som oppfyller kravene i kapittel 2. Skytterne kan verifisere sin klassifisering på WA1500 nettsider.

 

 

 

20.4   Matcher om brukes til individuell klassifisering

 

Resultat som skal brukes for klasseføring i revolver og pistol, er de som er oppnådd i individuelle matcher, inne eller utendørs i WA1500 stevner slik som de defineres i Regel 1.6.

 

20.5   Utarbeidelse av resultat for klassifisering ved gjennomsnitt

 

Resultat oppnådd i komplette matcher listet i kapittel 7 skal brukes for å fastsette en skytters klasse. 
Skyttere kan kontrollere sine resultater i både revolver og pistol på WA1500 sine nettsider.

 

 

 

20.6   Manglende bevis for klassifisering

 

Det er skytterens ansvar å kjenne til sin offisielle WA1500 klasseføring, og om nødvendig fremlegge bevis på denne når slikt forlanges. En skytter starter et stevne i sin rettmessige klasse, og skyter hele stevnet i denne klassen. Skulle det vise seg at en skytter har startet i en lavere klasse enn den han/hun tilhører, skal resultatlisten korrigeres slik at den viser rett klasseføring.

 

Denne regel gjeler for klasseføring i både revolver og pistol.

 

20.7   Utgått klassifisering og eldre resultat

 

All klasseføring og alle resultat foruten High Master og Master blir ugyldige hvis skytteren ikke deltar i WA1500 PPC minst en gang under 3 etterfølgende kalenderår. High Master og Master klasseføringer og resultat blir ugyldige hvis skytteren ikke deltar i WA1500 PPC minst en gang under 5 etterfølgende kalenderår.

 

 

 

20.8   Klage

 

En skytter som anser seg for å være feil klasseført kan sende inn en protest til NSF vedlagt alle fakta.

 

20.9   Protester

 

En skytter som tror at en annen skytter er feil klasseført kan sende inn en protest til NSF vedlagt alle fakta.

 

20.10   Klassifisering i lagmatcher

 

Lag klasseføres ved å beregne laggjennomsnittet, basert på klasseføringen av de individuelle skytterne I laget. For å beregne laggjennomsnittet brukes nøkkeltallene for klassene i tabell 1. Lagets totalsum divideres på antallet medlemmer i laget. Alle desimaler på 5 eller mer avrundes opp. Laggjennomsnittet klassefører laget som en enhet og påvirker ikke den individuelle skytters klasseføring. Denne regel skal brukes for både revolver- og pistollag.

 

Tabell 1 Lag

 

High Master

5

Master

4

Expert

3

Sharpshooter

2

Marksman

1

 

 

 

 

 

20.11   Reporting av resultat

 

WA1500 stevnearrangører (se regel 1.6) skal rapportere alle individuelle resultat oppnådd i program som er beskrevet i kapittel 7 inn til NSF ved PPC-Norway som rapporterer disse videre til WA1500.

 

Resultat skal rapporteres som sammenlagte resultat for hver individuell skytter på eget skjema så snart stevnet er over.

 

20.12   Individuell klassifisering

 

Følgende poengtabell brukes for klasseføring av skyttere i revolver og pistol:

 

 

 

Tabell 2

 

High Master

1476 – 1500

Master

1440 – 1475

Expert

1379 – 1439

Sharpshooter

1290 – 1378

Marksman

        0 – 1289

 

 

 

20.13   Etablering Klassifisering

 

En skytter vil bli offisielt klasseført av WA1500 etter to innrapporterte resultater i samme våpenklasse. Skyttere kan kontrollere sin klasseføring på WA1500 sine nettsider.

 

 

 

20.14   Omklassifisering

 

En skytter som har blitt klasseført av WA1500 omklassifiseres etter følgende:

 

(a) Et register med alle resultat fra approberte WA1500 stevner (se regel 19.9) holdes av WA1500.

 

(b) Når resultatene fra approbert 150-skudds matcher sendes til WA1500 vil skytterens klasse bli kontrollert. Hvis to resultat er over skytterens nåværende klasseføring kommer skytteren til å bli klasseført etter det laveste av de to resultatene. Det skal ikke benyttes gjennomsnitt beregninger.  Hvis det for eksempel skytes ett (1)  Expert og ett (1)  Sharpshooter resultat av en skytter som er klasseført som  Marksman blir skytteren klasseført som  Sharpshooter, men skytteren beholder  Expert resultatet, og trenger da kun ett (1) Expert resultat for å klasseføres som Expert.

 

(c) En skytter som mener at han/henne er for høyt kasseført kan skriftlig søke WA1500 om å bli flyttet ned til en lavere klasse. Skytteren må da bli i den nåværende klassen til minst 450 skudd i approberte WA1500 matcher er avfyrt. Om det viser seg at gjennomsnittet på de tre 1500-matchene plasserer skytteren i en lavere klasse, flyttes skytteren. Hvis en skytter som har fått sin klasseføring flyttet ned igjen oppnår sin gamle klasse, ansees dette som endelig og kan ikke flyttes ned igjen.

 

 

 

 

 

Appendiks A

 

 

 

Illustrasjoner av skytestillinger

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

                Utgangsstilling                                                                      Stående

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Liggende med grepsvariasjoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Sittende

 

 

 

 

 

                 

 

                                                    

 

                                                    Varianter av knestående

 

 

 

               

 

 

 

                            Barrikade støtte og plassering under barrikade høyre skyting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendiks B  Bane og materiell

 

 

 

 

Barrikade og skive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finnes en mengde løsninger for feste av barrikadestolper. Et firkantrør kan f.eks. støpes fast i bakken, eller barrikaden kan hengsles, og låses oppreist med en bokslås e.l.

 

 

 

Barrikaden på 50 yard kan stå permanent om man har anledning til det.

 

 

 

Det kan benyttes 3” X 3”, eller man kan sammenføye to stk. 2” X 4”

© 2016 PPC 1500 Norge. All Rights Reserved. Designed By Granum